Agenda

Haarle - PB Haarle Jaarvergadering 2016

PB Haarle Jaarvergadering 2016

7 maart 2016

Op maandag 7 maart 2016 om 20.00 uur zal de Jaarvergadering 2015 van het Plaatselijk Belang Haarle plaatsvinden in het Sportorant. Iedereen is van harte welkom, hierbij ontvangt u alvast de notulen van de vorige jaarvergadering.

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang Haarle 2015

gehouden op 9 maart 2015

Aanwezig het Bestuur plus ongeveer 45 leden. Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter. Een speciaal welkom voor onze gebiedsvertegenwoordiger Mw. Raven en werkgroepleden DPP. Een woord van dank aan de bestuursleden voor de prettige samenwerking.

Notulen jaarvergadering

De notulen worden goedgekeurd en aangenomen.

Jaarverslag 2014

Het PBH heeft zich ook in 2014 weer volop ingezet in en buiten het dorp Haarle. De buurtbus is een groot succes en de proef loopt nog tot eind 2015 met hopelijk een goed vervolg. Begin 2014 is het convenant met de gemeente Hellendoorn getekend voor het DorpsPlanPlus. Dit is een 4-jarig project met de actiepunten die de inwoners zelf hebben gekozen. Hier hebben we samen met de werkgroepen met veel plezier aan gewerkt en we gaan weer volop door in 2015. 1x per jaar houden we hierover een dorpsavond om de inwoners te informeren. Enkele straten zijn heringericht, waardoor nu bijna alle knelpunten in de bebouwde kom zijn aangepakt. Ook hebben we 2 vergaderingen van alle PB’s van onze gemeente bijgewoond met als voornaamste punten woonservicegebied, buurtsubsidies en glasvezel. Ten behoeve van glasvezel heeft het PBH samen met de andere Plaatselijke Belangen de Stichting Glashelder opgericht.

Meerdere malen zijn er raadsleden en/of is het College van B&W op bezoek geweest en de Burgemeester, in haar rol van gebiedsvertegenwoordiger, was aanwezig bij een DPP Stuurgroepvergadering. Het is een prettige samenwerking en de gemeente toont veel interesse in Haarle. Er is in het najaar een avond georganiseerd voor verenigingen om informatie te geven en uit te wisselen. Deze avond was druk bezocht met positieve reacties en is voor herhaling vatbaar. Enkele PBH leden hebben ook bijeenkomsten van Waterschap Groot Salland en Vitens bijgewoond.

Burgerparticipatie is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp geworden. Het PBH is in gesprek met wethouder Thomas Walder over een mogelijke rol voor verenigingen in het groenbeheer. Deze gesprekken zullen in 2015 worden vervolgd tot er concrete plannen op tafel komen. In november 2014 werd de nieuwe sfeerverlichting voor het eerst opgehangen, met een prachtig resultaat.

Dit was kort en bondig het jaar 2014. Het PBH wil graag alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet het afgelopen jaar, met name voor hun bijdrage aan vergaderavonden van Plaatselijk Belang Haarle.

Financieel verslag 2014

Werd voorgelezen en toegelicht door de penningmeester. In 2014 zijn de DOP gelden die bij de gemeente gereserveerd stonden ineens uitgekeerd. Dit leidt tot een aanzienlijke toename van het vermogen van het PBH. De uitgaven zijn in lijn met de verwachtingen en laten een positief resultaat zien. Jos werd bedankt voor het verslag

Verslag kascontrolecommissie.

Hans ten Brinke en Monique Linnartz (niet aanwezig) hebben het verslag goedgekeurd en hun handtekening geplaatst.

Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

Monique wordt bedankt en als nieuw lid biedt Marcel Vree Egberts zich aan.

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar Peter Linthorst en Jos Kemper. Beide bestuursleden worden herkozen voor een periode van drie jaar. Helaas hebben zich geen nieuwe leden aangemeld en we hebben echt 3 extra leden nodig.

Mededelingen

De zwerfvuildag staat gepland op 23 april 2015 voor ouders en kinderen. Meldt u aan.

Rondvraag

  • Hoe gaat het nu verder met het Sportorant?
  • Het DorpsPlanPlus probeert een nieuwe werkgroep 5 op te richten en Stichting De Welle is inmiddels betrokken bij het vinden van een nieuw Bestuur. Over 2 weken is er weer een bijeenkomst met dagelijks en algemeen bestuur, dus het onderwerp is op dit moment volop in beweging.
  • Er wordt gevraagd of er extra afvalbakken geplaatst kunnen worden en of er meer hondentoiletten kunnen komen. Maar hier heeft de gemeente bepaalde eisen voor. De blikvanger bij de Raamsweg heeft een positief effect op het zerfvuil.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.