Agenda

Haarle - Agenda algemene ledenvergadering 2021 | Begrafenisvereniging Haarle

Agenda algemene ledenvergadering 2021 | Begrafenisvereniging Haarle

9 maart 2021

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarvergadering van de Begrafenisvereniging Haarle
op dinsdag 9 maart 2021. Aanvang 19.30 uur

Vanwege de Corona  zal de vergadering online gehouden worden en kan gevolgd worden via deze link

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Meer informatie

*De notulen van de jaarvergadering 2020 zijn in te zien op onze website:
www.begrafenisvereniginghaarle.nl

1.Opening door de voorzitter

2.Mededelingen

3.Notulen jaarvergadering* en jaarverslag 2020 door de secretaris

4.Financieel kasverslag 2020 door de penningmeester

5.Verslag kascontrolecommissie

6.Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

7.Toekomst mortuarium > bestuur vraagt toestemming aan leden om mogelijkheden te onderzoeken

8.Bestuurssamenstelling en verkiezing:

  • Jolanda Oosterwechel (voorzitter)
  • Francien Tibben (penningmeester)
  • Diny Hobert (secretaris)
  • Theo van Overbeek (bestuurslid)
  • Tonnie Kemper (bestuurslid)

8.1: Rooster van aftreden bestuur en voorstellen voor benoemingen.

Theo van Overbeek is aftredend en herkiesbaar
Jolanda Oosterwechel is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Ria Wellenberg voor als nieuwe voorzitter

Overige geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter

9.Rondvraag

10.Sluiting