Agenda

Haarle - Enquête woningbehoefte Haarle

Enquête woningbehoefte Haarle

10 januari 2020 - 22 februari 2020

De woningnood in Haarle is inmiddels zo hoog, dat niet alleen jongeren, maar ook ouderen dringend op zoek zijn naar andere woonruimte.

Haarle heeft nog steeds te maken met  jongeren die duidelijk aangeven dat zij in Haarle willen (blijven) wonen. Dan is het buitengewoon sneu om vast te stellen, dat er geen geschikte woning voor hen is. Deze jongeren  zoeken al enige jaren een geschikte eigen starters- of doorstroomwoning.  Haarle behoudt deze jongeren  heel graag voor haar samenleving, want zij zijn de toekomst voor  de school, het verenigingsleven en van de bedrijvigheid in het dorp. Met de voortschrijdende vergrijzing en de trend om ouderen langer thuis te laten wonen, komen er in het dorp te weinig woningen vrij voor starters.

In de afgelopen jaren is de gemeente Hellendoorn regelmatig door een groep energieke jongeren uit ons dorp benaderd om hen te ondersteunen bij de bouw van nieuwe woningen.

Recentelijk is een haalbaarheidsstudie  positief afgerond voor de realisatie van een 24 uurs zorgfaciliteit in Haarle. Hierbij zijn ook de Provincie, de gemeente Hellendoorn, Reggewoon en de werkgroep “maatschappelijke voorzieningen” (namens PB Haarle)  betrokken geweest. Plaatselijk Belang Haarle juicht dit initiatief van harte toe. Ook voor deze zorgdoelgroep is wonen in een vertrouwde omgeving een uitkomst, niet alleen voor betrokkenen zelf, maar ook voor hun mantelzorgers. PB Haarle benadrukt wel dat een dergelijk zorgcomplex niet ten koste mag gaan van het beschikbare wooncontingent in Haarle.

Om een reëel beeld te krijgen van de woningbehoefte op de korte termijn wordt op 10 januari een grootschalige dorps enquête gehouden door de werkgroep “Wonen” met een duidelijke vraagstelling, die per leeftijdscategorie inzicht moet geven in de huidige én de gewenste woonsituatie. Bouwen naar behoefte is het credo.

De werkgroep “Wonen” is medio 2019 weer opgestart en bestaat uit een mooie afspiegeling van de Haarlese bevolking variërend in leeftijd van 21 tot 71 jaar.

Het unieke karakter aan deze enquête is de samenwerking tussen PB Haarle, de werkgroep “maatschappelijke voorzieningen”, Reggewoon én de gemeente Hellendoorn. Bovenstaande partijen hebben samen de vragenlijst voor de woonenquête opgesteld en  hebben de intentie hiermee inhoud te geven aan de onlangs gepresenteerde woonvisie van de gemeente Hellendoorn 2020-2025.

Woont u in Haarle, of heeft u in Haarle gewoond en wilt u graag terug naar Haarle? Vul de enquête in.

Met concrete getallen kan PB Haarle samen met de gemeente en de provincie Overijssel aan tafel, om op basis van de uitslag van de woonenquête, vorm én inhoud te geven aan de leefbaarheid van Haarle. Mogelijk liggen bij deze aanpak zelfs kansen voor het adresseren van de woonproblematiek in andere kleine kernen binnen de gemeente. De werkgroep wonen realiseert zich dat Haarle hierin niet uniek is.

Ook als u geen woonwensen, behoefte of verhuis plannen heeft, vul de enquête in!

Wilt u een papieren exemplaar printen voor familie of vrienden, klik dan op onderstaande afbeelding om deze te downloaden.