Nieuws

Haarle - Concept Woonvisie Hellendoorn ter inzage

Concept Woonvisie Hellendoorn ter inzage

Vanaf 25 september tot en met dinsdag 22 oktober 2019 ligt de concept woonvisie 2020 tot 2025 ter inzage. U kunt tijdens die periode uw mening geven.

Waar gaat de Woonvisie over?

In de concept Woonvisie beschrijft gemeente Hellendoorn het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2020 tot 2025. De woonvisie vormt de basis voor de ontwikkeling van woningbouwprojecten en voor samenwerkingsafspraken op het gebied van wonen, zoals de prestatieafspraken met Woningstichting Reggewoon. De concept woonvisie gaat over de kwaliteit van wonen in onze gemeente. De gemeente Hellendoorn kent een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Dit maakt het aantrekkelijk om in Hellendoorn te wonen. Om die kwaliteit te behouden en te versterken staan er grote uitdagingen op stapel. De omslag naar een duurzame woningvoorraad, de transitie in de zorg en demografische veranderingen in onze bevolking zijn de uitdagingen voor de lange termijn.  Het zijn ontwikkelingen die de komende decennia een grote inspanning vragen. In de visie doen we een beroep op alle partijen en inwoners omhieraan mee te werken. Waar ligt de Woonvisie ter inzage?

Bekijk de concept Woonvisie_2019. De concept Woonvisie kunt u ook inzien bij:

  • Algemene Publieksbalie  van het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 te Nijverdal;
  • Kantoor woningstichting Reggewoon, Storkstraat 11 te Nijverdal.

Bijeenkomst

Op woensdag 16 oktober  a.s. bent u als inwoner van de gemeente Hellendoorn van harte welkom om naar de infobijeenkomst over de Woonvisie 2020-2025 te komen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de hoofdlijnen van de Woonvisie aan u gepresenteerd worden en is er ruimte voor het stellen van vragen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Huis voor Cultuur en Bestuur (Willem-Alexanderstraat 7 te Nijverdal) en begint om 12.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via [email protected].

Schriftelijk reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening geven. U kunt uw inspraakreactie op de volgende manieren indienen:

  • Digitaal via e-mail naar [email protected]
  • Met een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Hellendoorn, Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA  Nijverdal.

Als u per e-mail of met een brief reageert, vragen wij u uw naam, adres en woonplaats te vermelden en ‘Inspraakreactie concept woonvisie’, met daarbij ook het zaaknummer. Dit is nummer 2019-029405.