Nieuws

Haarle - Duurzaam Haarle – start september 2018

Duurzaam Haarle – start september 2018

Beste Haarlenaren,

Op vrijdag 22 juni heeft onze nieuwe wethouder voor Haarle – Dennis Op Den Dries (GroenLinks), onderstaande brief verzonden aan de leden van de gemeenteraad Hellendoorn.

In deze brief doet de wethouder verslag van gesprekken die vorige week hebben plaatsgevonden tussen een groep Haarlenaren, het Plaatselijk Belang Haarle en de gemeente Hellendoorn over het energie neutraal maken van ons dorp.

De Nederlandse samenleving staat de komende jaren voor een grote uitdaging om schoner en duurzamer te gaan leven, met name op het gebied van de energievoorziening. Het grootschalig invoeren van zonne- en windenergie is hier een belangrijk onderdeel van. Net als alle andere dorpen zal ook Haarle energie neutraal moeten worden, door in haar eigen energie behoefte te voorzien.

Dit betekent dat er in en rond ons dorp veel meer zonne-panelen en ook windmolens nodig zijn om alle huishoudens van elektriciteit te voorzien. De komende jaren zullen wij minder gas gaan gebruiken en meer ‘eigen’ elektriciteit moeten inzetten om aan onze vraag naar energie te voldoen.

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Sinds juni heeft onze gemeente een nieuw bestuur. Dit bestuur heeft het versneld overschakelen naar duurzame energie hoog op de agenda staan, de hele gemeente dient zo spoedig mogelijk energie neutraal te worden.  De gesprekken van vorige week passen precies in dit beleid.

Hieronder volgt de brief van Wethouder Op Den Dries………..

“Zoals u weet is er in Haarle een initiatief gelanceerd voor een grootschalig zonnepark. En zoals u ook weet heeft dat bij inwoners van Haarle, en met name bij direct aanwonenden van het plan, tot commotie geleid. Naar aanleiding hiervan, en naar aanleiding van het nieuwe beleidskader zon- en windenergie, heb ik op woensdag 20 juni een gesprek gehad met direct omwonenden en een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang Haarle. Namens hen en namens mijzelf kan ik u het volgende mededelen:

In het nieuwe beleidskader kiezen we bij initiatieven op het gebied van zon en wind voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij aan draagvlak gewerkt moet worden op basis van drie uitgangspunten: goede communicatie, goede mogelijkheden voor participatie (in zowel proces als eindresultaat) en compensatie (goede balans tussen lusten en lasten). En hoe groter een initiatief is, hoe zwaarder deze uitgangspunten meewegen in de beoordeling.

De omwonenden, evenals PB Haarle, vinden deze drie uitgangspunten ook belangrijk. De Haarlenaren onderschrijven volledig de urgentie van de omslag naar schone energie, en hebben aangegeven grote ambities te hebben om ook in Haarle hiermee heel hard aan de slag te gaan. Zij beseffen ook heel goed dat grootschalige opwekking van schone energie, ook in Haarle, hiervoor nodig is.

De Haarlenaren zijn zelfs zo ambitieus dat zij hier zelf de regie op willen voeren. De bedoeling is dat er een werkgroep wordt geformeerd in Haarle, die onder de paraplu van Plaatselijk Belang komt te hangen. Wij gaan als gemeentebestuur prestatie-afspraken met hen maken over de opwekking van schone energie in Haarle. Op basis van deze afspraken gaat de werkgroep aan de slag, waarbij we binnen een termijn van maximaal drie jaar tot realisatie/uitvoering willen komen.

Deze werkgroep zal zo veel mogelijk inwoners van Haarle betrekken, evenals bijvoorbeeld de Haarlese ondernemers en Haarlese boeren. Het liefst wil men tot oprichting van een coöperatie komen.

Om de benodigde opwekking te realiseren, staat men in Haarle open voor alle initiatieven voor duurzame energieopwekking en gaat men ook actief onderzoeken welke oplossingen het beste passen. Men is bereid hiervoor met iedereen die hier een bijdrage aan denkt te kunnen leveren in gesprek te gaan. Op basis van de uitgangspunten communicatie, participatie en compensatie kan men dan zelf bepalen wat dan het meest passend is, zolang de doelen maar worden gehaald.

Wij zullen in vervolgoverleg treden met ‘Haarle’ om af te stemmen hoe we de prestatie-afspraken gaan vormgeven, en welke ondersteuning van de gemeente hierin benodigd danwel gewenst is.

Dit is wat we woensdag hebben afgesproken, Inmiddels is dat ook al gecommuniceerd met de initiatiefnemers van het zonnepark-plan en de Haarlese agrariërs die zich bij ons gemeld hadden. Zij hebben aangegeven mee te willen participeren in de werkgroep.

Ik ben er heel blij mee dat men in Haarle zo actief wil bijdragen aan het realiseren van onze doelen, en ik vertrouw er dan ook op dat we goede afspraken gaan maken en uiteindelijk iets heel moois neer gaan zetten in Haarle. Zoals het er nu uitziet zal de kick-off van dit traject in september zijn.

Met vriendelijke groeten,

Dennis op den Dries

Wethouder klimaat & energie, duurzaamheid, natuur & landschap, water, beheer & onderhoud openbare ruimte, lokaal verkeer en sport”

——– einde brief ——

 

In samenwerking met een aantal Haarlese agrariërs en leden van de Haarlese Ondernemers Vereniging, heeft het Bestuur van het Plaatselijk Belang het initiatief genomen om in september 2018 een dorpsbrede werkgroep “Duurzaam Haarle‘’ te vormen, die over de komende jaren de plannen ontwikkelt om Haarle energie neutraal te maken. Door gebruik te maken van de kennis en daadkracht van onze eigen inwoners, ondersteunt door kennis van de gemeente en de nodige energie experts, wil het PBH plannen opstellen om ons dorp energie neutraal te maken. Leidraad in dit project zijn de drie kernwaarden van de gemeente:

  • goede communicatie met alle inwoners,
  • goede mogelijkheden voor participatie door inwoners, in zowel proces als eindresultaat.
  • Compensatie, een goede balans tussen lusten en lasten voor inwoners.

Wilt u deelnemen aan de werkgroep Duurzaam Haarle, neem dan contact op met het Plaatselijk Belang: [email protected]. In september 2018 volgt nog een grote dorpsavond over Duurzaam Haarle, waarin wij de plannen uit een zetten.

 

Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie en zien iedereen graag in september op de ‘Duurzaam Haarle’ avond.

 

Bestuur – Plaatselijk Belang Haarle

Juni 2018