Nieuws

Haarle - Eerste stap richting uitbreiding van Haarle is gezet

Eerste stap richting uitbreiding van Haarle is gezet

Gemeente Hellendoorn voegt daad bij woord

Het college van burgemeesters en wethouders heeft afgelopen dinsdag, 29 september, enkele gronden ten noorden van de kern Haarle, op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) aangewezen als mogelijke toekomstige woningbouwlocatie.

Inwoners van Haarle, met name starters, ervaren al enkele jaren een groot gebrek aan (koop)woningen in Haarle. Door het gebrek aan mogelijkheden voor woningbouw hebben al vele jonge Haarlenaren de keuze gemaakt om Haarle te verruilen voor één van de omliggende kernen zoals Hellendoorn, Nijverdal of Raalte. In de afgelopen jaren hebben diverse werkgroepen vanuit Plaatselijk Belang Haarle, gemeente Hellendoorn en Reggewoon zich ingezet voor het realiseren van woningbouw in Haarle. Overcapaciteit in de woningbouw zorgde ervoor dat alleen eventuele inbreidingslocaties, locaties in de bebouwde kern, tot de mogelijkheid behoorden om de zo door Haarle gevraagde woningbouw te kunnen realiseren. Het aantal inbreidingslocaties in Haarle is echter zeer beperkt en rond de locaties die er zijn bevinden zich belemmeringen waardoor woningbouw op die plekken vrijwel onmogelijk blijkt.

Woonwensen in beeld
Begin 2020 is er gedeprogrammeerd in de gebieden Hellendoorn-Noord te Hellendoorn en Kruidenwijk-Zuid te Nijverdal. Dit betekent dat er woningbouw is geschrapt. Hiermee is er ruimte ontstaan voor nieuwe woningbouwplannen in de gemeente. Begin dit jaar is een woonwensenenquête uitgevoerd onder de inwoners van Haarle om meer zicht te krijgen op de noodzaak en mogelijkheden voor woningbouw in het dorp en hiermee de exacte lokale behoefte in beeld te krijgen. De enquête is door Plaatselijk Belang Haarle opgesteld in nauw overleg met de Provincie Overijssel, woningstichting Reggewoon en gemeente Hellendoorn en de resultaten zijn door een adviesbureau professioneel uitgewerkt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er op korte termijn behoefte is aan circa 30 woningen. Er is een start gemaakt met het opstellen van een eerste voorzichtige stedenbouwkundige schets voor een tweetal locaties in Haarle. Uit deze studie volgt dat de locatie gelegen aan de noordzijde van de kern momenteel het meest geschikt lijkt om op korte termijn woningbouw juridisch mogelijk te maken.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
De inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten betekent voor grondeigenaren die hun gronden zouden willen verkopen, dat zij deze eerst aan moeten bieden aan de gemeente. In de komende periode gaat gemeente Hellendoorn nader onderzoeken of het gebied geschikt is voor het realiseren woningbouw, dit in nauw overleg met de betrokken grondeigenaren, Plaatselijk Belang en omwonenden. Hoe dit proces de komende tijd verder vorm gaat krijgen wordt nog nader met de betrokkenen besproken.

Wethouder Margreet Overmeen – Bakhuis is helder over de reden van dit besluit: “De nood in Haarle is hoog. Voor de leefbaarheid in onze kleine kernen is het belangrijk dat ook starters en doorstromers een kans hebben op de woningmarkt. Het draagt bij aan het in stand houden van voorzieningen, zoals scholen en sportverenigingen. De eerste stap naar uitbreiding van Haarle is gezet en daar ben ik blij mee. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat we samen met de partijen het gestelde doel gaan behalen. Woningbouw in Haarle!”