Nieuws

Haarle - Hoe pakt de Gemeente Hellendoorn de energietransitie aan?

Hoe pakt de Gemeente Hellendoorn de energietransitie aan?

De gemeente Hellendoorn zet zich samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in voor een duurzame toekomst. De energietransitie gaat verder dan onze eigen gemeentegrens. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland samen een Regionale Energiestrategie: de RES.

Wat staat er in de RES?

In de RES wordt beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) willen opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk willen maken. Ook de opslag en infrastructuur voor energie en warmte is in de RES opgenomen.

Wat wil de Gemeente Hellendoorn bereiken?

In 2030 wil de Gemeente Hellendoorn minimaal 30% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken binnen de gemeentegrens. Het gaat totaal om 71 GWh. Inwoners en bedrijven geven aan: gaan we voor zonne-energie, windenergie, of een combinatie van beide.

Bekijk de animatie over de energietransitie in Hellendoorn

Hoe zorgt de gemeente voor participatie?

Hellendoorn heeft er voor gekozen om inwoners en bedrijven vanaf het begin mede-eigenaar te maken van de energietransitie. Sinds februari 2019 is de gemeente gestart met de voorbereiding voor de energietransitie samen met lokale werkgroepen. De werkgroepen hebben een belangrijke rol in de energietransitie in Hellendoorn: zij informeren en bevragen hun mede-dorpsgenoten en gaan in gesprek over de gewenste invulling voor het opwekken van duurzame energie. De werkgroepen varen hun eigen koers. De gemeente faciliteert hen waar dat gewenst is.

Hoe werkt de gemeente samen met de RES Twente?

De Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) is één van de 30 regio’s die aan de slag zijn met de RES. Binnen de RES Twente zijn naast de 14 Twentse gemeenten ook de Waterschappen, Provincie Overijssel, Twence, Netbeheerders Coteq en Enexis, een vertegenwoordiging van de Twentse woningcorporaties, Universiteit Twente, Saxion en ROC Twente betrokken. Dit betekent dat de energietransitie in Hellendoorn niet op zichzelf staat en hetzelfde proces volgt als de RES Twente.

Hoe kon u meepraten?

In de afgelopen en komende maanden konden inwoners hun voorkeur uitspreken via (digitale) bewonersavonden, maar ook via een inwonersenquête. Hoe willen en kunnen zij als gemeenschap bijdragen aan het Hellendoornse bod van 71 GWh voor Regionale Energiestrategie Twente (RES-Twente)?

Wat is de volgende stap?

Door de Hellendoornse gemeenteraad is besloten dat de lokale werkgroepen tot 1 februari 2021 de tijd krijgen voor het aanleveren van hun lokale energieplannen voor de energietransitie. Tot het eind van het jaar is er de tijd om inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en lokale initiatiefnemers te informeren en hen betrekken bij de energietransitie.

We hopen dat uit deze lokale energieplannen voldoende ideeën en ambities komen om de totale opgave van 71 GWh in te vullen met elkaar. Alle lokale energieplannen worden in feb 2021 door de gemeente naast elkaar gelegd om te kijken of de gezamenlijke opgave van 71 GWh ingevuld wordt en op welke wijze we dat met elkaar willen gaan doen. Dit totaalplan wordt voorgelegd aan de werkgroepen en de gemeenteraad.