Nieuws

Haarle - Inburgeringsbezoek Dennis op den Dries aan Haarle

Inburgeringsbezoek Dennis op den Dries aan Haarle

Vanochtend heeft gebiedswethouder Dennis op den Dries een “inburgeringsbezoek” gebracht aan Haarle.  Doel van het bezoek was om als gebiedswethouder een een beeld te krijgen wat Haarle op dit moment allemaal bezig houdt en wat we in ons dorp al hebben meegemaakt in de historie om te komen waar we nu staan als dorp. Om Haarle nóg beter te leren kennen werd het bezoek gestart met de overhandiging van het boek “Sprekend Haarle” van de stichting Marke Haarle. Met de geschiedkundige achtergrond van Dennis, werd deze met een brede glimlach in ontvangst genomen.

Zwerfvuilactie 
Deze ochtend werd door de handbal, ambassadeur van de duurzaamheid,  een zwerfvuilactie gehouden. Dennis verzorgde de ‘kick off’ voor alle toegestroomde kinderen en ouders. Dit mocht hij graag zien. De schooljeugd werd geprezen voor hun inzet om het afval uit het dorp op te ruimen. Duurzaamheid én groenbeheer zitten in zijn portefeuille. De wethouder heeft toegezegd om volgend jaar een dag mee komen helpen met de groengroep. Hoe mooi is dat!

Wonen in Haarle
Het onderwerp wonen  in Haarle heeft uitgebreid aandacht gekregen. De werkgroep met jongeren die graag in Haarle willen wonen/bouwen spraken hun zorg uit voor het huidige beleid voor woningbouw, mede voortvloeiend uit de maatregelen die de provincie heeft opgelegd in 2016. Dennis gaf praktische tips over de te bewandelen paden om gesprekken te krijgen met de verantwoordelijke wethouder Overmeen. De werkgroep jongeren wordt opgeheven en zal worden ondergebracht onder het Plaatselijk Belang Haarle. Aanmeldingen voor deze werkgroep zijn welkom.

Bouwen in Haarle
Stichting dorpshuis heeft haar plannen voor de nieuwbouw en verbouw van het sportorant toegelicht. De saamhorigheid van het dorp werd nog eens benadrukt door de hoeveelheid verkochte obligaties en schenkingen uit diverse hoeken. Haarle heeft ook haar eigen ‘huis van cultuur’ wat nu al volop door verenigingen wordt gebruikt. Dennis op den Dries is onder de indruk van al het enthousiasme en functioneel ontwerp van het nieuwe onderkomen.

N35
Ook is de N35 uiteraard niet onbesproken geweest na de teleurstellende berichten. Plaatselijk Belang  Haarle zal eerst met Rijkswaterstaat en de gemeente aan tafel gaan om spoedig met een tussenoplossing te komen die de verkeersveiligheid verhoogd voor onze inwoners. Plaatselijk Belang heeft nogmaals op het hart gedrukt dat het dorp niet wederom wenst om door Rijkswaterstaat met een kluitje in het riet te worden gestuurd. Wanneer er een bewonersavond komt dienen er concrete plannen gepresenteerd te worden met een hoog acceptatie gehalte. De lat is hoger gelegd dan de eerdere dorpsavonden.

Na de diverse toelichtingen werd het tijd om de fiets te pakken om een aantal bijzondere plekken te bezoeken. Hiervoor had Plaatselijk Belang Haarle een drietal onderwerpen bedacht

  • Ondernemend Haarle (bedrijfsterrein, school, ’t Kruuspunt)
  • Toekomst ontwikkeling Haarle (kerkplein, Unicom, dorpshuis Cultura, Klatromba)
  • Groen Haarle (groenbeheer, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer)

Dennis geeft aan dat Haarle écht wat te bieden heeft en dat je er pas achter komt als je door het dorp fietst en je hoort de achtergrond verhalen. Zo komt de lijst van ‘de nachtwacht’ uit Haarle en is geproduceerd en geleverd door Proficol lijsten. Bouwbedrijf Ruiter, Leerkes Electro en de Sallandse wegenbouw zorgen voor werkgelegenheid voor Haarlenaren. Dit benadrukt nog eens de behoefte aan voldoende woongelegenheid.

Groenbeheer
Het groenbeheer in het dorp is op peil door de verenigingen die hun eigen wijk hebben om op peil te houden. In het buitengebied kan er nog iets meer actie komen op het beheer van openbaar groen. Op de hoek Raamsweg/Haarlerveldweg werd de wethouder door Wilma Heuven geconfronteerd met een praktisch voorbeeld, direct naast haar huis. Het kleine stukje bos is overwoekert met braamstruiken en onkruid. Het dichte karakter geeft al jaren een onveilige situatie. Er werden direct e-mailadressen uitgewisseld om de probleemstelling en voorstel voor verfraaiing onder de aandacht te brengen bij de juiste personen binnen de gemeente Hellendoorn. Paul ten Den gaf een extra toelichting op het reguliere onderhoud van de waterschappen en de gemeente. Ook in het buitengebied worden vele vrijwilligersuren gestoken die met een betere regulering bij de verantwoordelijke instanties ondergebracht dienen te worden.
Het laarzen- en Roeterinkspad zijn ook onder de aandacht gebracht waarmee inwoners en toeristen een leuk rondje rondom Haarle kunnen maken. Het enige wat nog ontbreekt is een veilige ontsluitingsroute richting de Pas. De wethouder kon zich daar helemaal in vinden en zag met eigen ogen het intensieve verkeer op de Molenweg tot aan de Pas.

Toekomstontwikkeling Haarle
Bij het dorpshuis is stilgestaan bij de herinneringen die ook onze wethouder had aan het dorpshuis. Ook hij heeft hier nog menig avond doorgebracht in de tijden van  de Dance Party. Er is informeel gesproken over de pracht van de lokatie waar voor Haarle een mooie herbestemming gegeven zou kunnen worden. Welke bestemming is lastig, aangezien de grond in het bezit is van ’t bisdom en onderdeel is van de kerk.

Deze ochtend is een goede start geweest voor de komende ambtstermijn van onze wethouder. In de komende jaren zullen we nog veel met elkaar aan tafel zitten. Met het boek Sprekend Haarle heeft Dennis op den Dries een mooie herinnering aan het bezoek aan Haarle en hij begint aardig ingeburgerd te raken.