Nieuws

Haarle - Jaarverslag 2017 – Plaatselijk Belang Haarle

Jaarverslag 2017 – Plaatselijk Belang Haarle

In 2017 is het Plaatselijk Belang Haarle weer bijzonder druk bezig geweest voor ons mooie dorp.

Een van de belangrijkste momenten van 2017 was het slot van het DorpsplanPlus. Vele vrijwilligers hebben de afgelopen 4 jaar in verschillende werkgroepen allerlei plannen en ideeën gerealiseerd. Er zijn paden aangelegd, akkerranden ingezaaid, bijenhotels ontvangen vele insecten, er is een beweegtuin aangelegd, er zijn plannen voor de toekomst van het Kerkplein gemaakt, er zijn allerlei gesprekken over de toekomst van ons verenigingsleven gevoerd, er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid bedrijven aan te trekken naar Haarle en leegstaande agrarische gebouwen anders in te zetten en er is verkeer geteld en uitgebreid overleg gevoerd met de gemeente over vele verschillende onderwerpen.

Het DorpsPlanPlus heeft ons veel geleerd. Een van de voornaamste lessen is dat Haarle prima functioneert wanneer wij werkgroepen oprichten specifiek gericht op een bepaald onderwerp. Groenbeheer, Kerk, Economie, Bouwen, Verkeer. Het Bestuur van Plaatselijk Belang heeft dan ook besloten om de werkgroep structuur voort te zetten, zo gaat de werkgroep Groenbeheer gewoon door. Ook de werkgroep die werkt aan de fiets/wandelpad langs de Molenweg is nog steeds actief. Ons Bestuur zal in de toekomst vaker een speciale groep oprichten om het bestuur te ondersteunen met een onderwerp.

In 2017 werd ons bestuur uitgebreid met de komst van John Disselhorst. Een zeer welkome toevoeging aan het bestuur, daar John veel kennis van het dorp met zich mee brengt en een lange historie heeft met beeldbank van Stichting Marcke Haarle. De komst van John heeft onmiddellijk effect gehad op onze communicatie. John heeft een aantal zaken zeer voortvarend opgepakt, de website haarle.com wordt weer actief bijgehouden, er is een PBH Facebook pagina ontstaan en er wordt intensief getwitterd. John richt zich met name op het bereiken van meer jonge Haarlenaren, het bestuur is al oud en grijs genoeg.

Verder zijn in september en oktober extra Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd om tot een statuten wijziging te komen. Deze wijziging is aangenomen en wordt nu met de notaris verder uitgewerkt.

2017 was het tweede jaar van onze nauwe samenwerking met de gemeente Hellendoorn op het gebied van openbaar groenbeheer. Zoals u weet zijn wij in 2015 een testperiode overeengekomen met de gemeente, waarin enkele basis taken voor het openbaar groenonderhoud uitgevoerd worden door verenigingen uit ons dorp. Het verenigingsleven ontvangt hiervoor een flinke financiële bijdrage, die belangrijk is om ons verenigingsleven gezond en betaalbaar te houden.  In 2017 heeft het Plaatselijk Belang in nauwe samenwerking met deelnemende verenigingen besloten dit experiment te verlengen voor 2018. De gemeente Hellendoorn is bijzonder tevreden over de kwaliteit van ons werk en was gaarne bereid om de overeenkomst met een jaar te verlengen.

Naast het groenonderhoud zijn er ook een groep vrijwilligers die tweemaal per jaar er op uit trekken om samen met de leerlingen van de lagere school Op Weg een zwerfvuilactie in het buitengebied te houden. Helaas is het nog steeds noodzakelijk om met grote vuilniszakken er op uit te trekken om de bermen van onze wegen schoon te houden. Wij roepen iedereen op om zwerfvuil op te pakken en even in een container te deponeren.

Verder heeft 2017 in het teken gestaan van de aanvliegroute naar de nieuwe luchthaven Lelystad dwars over ons mooie dorp heen. Ook het wachtruim voor Lelystad was pal boven Haarle getekend. Zoals u waarschijnlijk via de media heeft vernomen is na heel veel praten de lage aanvliegroute over Hellendoorn flink hoger komen te liggen en komt het wachtruim op een veel grotere hoogte boven de Achterhoek. Alexander heeft in nauwe samenwerking met vele Overijsselse Plaatselijke Belangen er alles aan gedaan om de overlast voor ons te beperken.

Dan is 2017 ook het jaar dat Rijkswaterstaat eindelijk Haarle uitnodigde voor consultaties over N35. Waren vele inwoners al in de zomer van 2016 door Rijkwaterstaat uitgenodigd voor consultatie gesprekken. Het werd daarna opvallend stil rond de N35. In maart 2017 volgde ineens de eerste vervolgronde van Rijkswaterstaat met inwoners van Haarle hier in het Sportorant. Vorig jaar maart kon RWS nog helemaal niets aan Haarle te vertellen. De beide kruispunten stonden laag op de actielijst van Rijkswaterstaat en er was ook nog eens onvoldoende geld om veiligheidsmaatregelen te nemen. Over de zomer van 2017 werd het weer erg stil, tot in september ineens een N35 informatie avond werd georganiseerd in het Hof theater in Raalte. De Haarlenaren die de moeite namen om hier te gaan kijken, konden vast stellen dat er voor Haarle nog steeds geen uitgewerkte plannen waren.

Uit eindelijk ontvingen inwoners van Haarle in oktober 2017 de lang verwachte uitnodiging van Rijkswaterstaat om in het Sportorant een gesprek te hebben over de wensen van ons dorp. Deze wensen waren luid en duidelijk. Er werd ten eerste een veilige oversteek gevraagd voor inwoners van Haarle Noord. Liefst een brug of tunnel bij de Koersweg. Rijkswaterstaat reageerde keihard. Dat is een illegale oversteek daar geven wij geen aandacht aan. Wij ontwerpen uitsluitend oversteken bij de Molenweg en de Stationsweg. Zeg ons maar hoe u daar wenst over te steken.

Er kwam een keukentafel gesprek met de Gemeente Hellendoorn en het Plaatselijk Belang op het gemeentehuis. Rijkswaterstaat was onverbiddelijk, de doorstroming op de N35 is ons grootste belang, wij accepteren maximaal 1x stoplicht in Haarle en geen extra oversteken. Rijkswaterstaat zei de wensen van Haarle begrepen te hebben maakte eigen ontwerpen voor beide kruispunten. Begin november, vlak voor de deadline voor het inleveren van alle plannen, ontvingen de gemeente en Plaatselijk belang de ontwerpen van Rijkswaterstaat. Het was huilen met de pet op.  De ontwerpen Rijkswaterstaat waren groot, duur en loste onze basis problemen niet op. De Gemeente Hellendoorn was teleurgesteld, het Plaatselijk Belang was boos. Er resteerde ons nog drie dagen voor de sluitingsdatum voor het inleveren van nieuwe ontwerpen. Plaatselijk Belang stak snel de koppen bij elkaar en belde de gemeente met een eigen voorstel. Stoplichten bij de Stationsweg en een bajonetkruising bij de Molenweg. De specialiseten van de gemeente reageerden enthousiast, dat is veel beter dan waar Rijkswaterstaat mee gekomen is. Wij steunen jullie voorstel. En zo is het gegaan, de gemeente maakte snel schetsen van de ideeën en pal voor de sluitingsdatum werden de schetsen ingediend. Op 20 december hebben Provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente de plannen voor beide kruispunten geaccepteerd. Maar Haarle Noord had nog steeds niet de vurig gewenste tunnel.

Plaatselijk Belang heeft Haarle Noord alle steun toegezegd en duidelijk gemaakt dat een tunnel uitsluitend via de gemeentepolitiek verkregen kan worden. Rijkswaterstaat weigert immers alle medewerking.  Gezamenlijk hebben wij een traject opgestart om in gesprek te gaan met het college en de raad van de gemeente Hellendoorn. Het lijkt er op dat dit haar vruchten begint af te werpen en wij houden goede hoop dat er een tunnel voor Haarle Noord gerealiseerd kan worden.

Dit verhaal wordt ongetwijfeld in onze jaarvergadering van 2018 vervolgd.

Verder heeft het Plaatselijk Belang via haar Subsidie comité diverse subsidies uitgekeerd aan nieuwe activiteiten in ons dorp. In ons financiële jaarverslag ziet u precies aan wie er subsidies zijn uitgekeerd. Op deze plaats wil het bestuur haar zorgen uit spreken over de ontwikkelingen rond Koningsdag en het Paasvuur. Het Plaatselijk Belang kreeg in beide gevallen te laat te horen dat de organisatie van Koningsdag en het Paasvuur waren vastgelopen en dat er in 2018 geen festiviteiten zullen plaatsvinden. Gelukkig heeft de Cafe Droadnagel zich opgeworpen om Koningsdag in ere te houden, maar voor het Paasvuur is geen alternatief gevonden.

Nog een onderwerp dat onze aandacht heeft is de mogelijkheid om betaalbare woningen in Haarle te kopen. Zoals u weet heeft de gemeenteraad een bouwstop voor Haarle afgekondigd en worden er slechts sporadisch bouwvergunningen afgegeven. Hierdoor lopen de prijzen van huizen in Haarle op en komen veel jongeren in de problemen, daar zij geen geschikte woning in Haarle kunnen vinden. Ons dorp dreigt veel jonge inwoners te verliezen en dat wil het Plaatselijk Belang voorkomen. In goed overleg is een groep jongeren actief bezig om aandacht te vragen voor de problematiek en de gemeente is inmiddels nauw betrokken bij de gesprekken. Ons bestuur ziet goede kansen om tot een oplossing te komen en zal zich in blijven zetten voor betaalbare woningen in ons dorp.

Het nieuwbouwplan de Marke wordt binnenkort opgeleverd, er zal volop verhuist gaan worden. Maar dit biedt onvoldoende ruimte voor jonge kopers die graag in Haarle blijven wonen.

Als laatste is ons bestuur nauw verbonden met andere PB’s uit de gemeente Hellendoorn. Met regelmaat vindt er overleg plaats en worden gezamenlijke problemen besproken. Het is voor de kleine kernen belangrijk elkaar te ondersteunen en goede contacten te onderhouden.

Verder heeft de gemeente een lange termijn visie op duurzaamheid ontwikkelt. PBH volgt dit dossier en zal in 2018 tijd vrijmaken om hier meer aandacht aan te geven.

Wilt u op de hoogte blijven kijk dan op Haarle.com of facebook

Als laatste willen wij alle vrijwilligers in ons mooie dorp heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder deze mensen kunnen we niet zo gastvrij en leefbaar zijn !!!