Nieuws

Haarle - Jaarverslag 2018 | Plaatselijk Belang Haarle

Jaarverslag 2018 | Plaatselijk Belang Haarle

Tijdens de algemene ledenvergadering is verslag gedaan van het kalenderjaar 2018 met haar activiteiten. Hieronder treft u de samenvatting van het afgelopen jaar met de vele gebeurtenissen.

Het Bestuur en werkgroepen

Het jaar 2018 was een spannend jaar voor het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Haarle. Nadat Jos Kemper terugtrad in maart 2018, waren er nog slechts vier bestuursleden actief. Na het afsluiten van DorpsplanPlus eind 2017 zijn we gestart met het opzetten van een aantal werkgroepen.  Als Bestuur hadden we daar hoge verwachtingen van, omdat wij hoopten dat we met kleine slagvaardige en actieve werkgroepen meer voor Haarle zouden kunnen doen.

Er is een werkgroep verkeer gestart, met als voorzitter Willie Wolfkamp. Naast alle ontwikkelingen rond de N35 zullen zij zich in brede zin inzetten in allerlei verkeerszaken.

Er is een werkgroep Groen Buiten, met een grote groep vrijwilligers, die veel werk hebben verricht in het verfraaien van het landschap door het inzaaien van bloemen in bermen, kruidenrijke akkers, zonnebloemen langs maisakkers en het planten van bomen. Het onderhoud van het struinpad wordt ook door deze groep vrijwilligers uitgevoerd. Voor 2019 is een grote opknapbeurt van het pad voorzien.

Het was onze bedoeling een werkgroep “Wonen “ te starten, maar dat is nog niet geheel van de grond gekomen door gebrek aan animo. Een werkgroep “Sociale voorzieningen “ zal in 2019 starten onder voorzitterschap van ons kandidaat bestuurslid Ron Vloedgraven.

Na diverse oproepen voor nieuwe bestuursleden zijn er gelukkig een aantal mensen bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Twee daarvan zullen zich dadelijk aan u voorstellen. Er waren echter ook belangstellenden die zich wegens  drukke werkzaamheden of persoonlijke omstandigheden na korte tijd alweer terug moesten trekken.

Statuten

Het Bestuur is er  helaas nog niet in geslaagd onze statuten te moderniseren. Na de goedkeuring van onze leden voor ons voorstel tot wijziging, zag de notaris nog problemen in de wijze van ledenadministratie. Wij zijn daar nog niet helemaal uitgekomen en hebben dus onze statuten nog niet gewijzigd. Wij zullen daar in deze vergadering op terug moeten komen. Wel hebben wij een huishoudelijk reglement opgesteld.

Openbaar Groen Beheer Haarle dorp

Sinds 2016 hebben wij een contract met de Gemeente Hellendoorn waarin enkele verenigingen zich inspannen met vrijwilligers ons openbaar groen te onderhouden tegen een aardige vergoeding van ruim 7000 euro in totaal. De Gemeente is zeer positief over de kwaliteit van ons werk, er waren in 2018 NUL klachten over het gemeentegroen in Haarle. Na wat wisselingen van de deelnemende verenigingen willen we ook in 2019 verder gaan op deze voet, waarbij wij nog wel een of twee extra verenigingen/ groepen willen verwelkomen om ook mee te delen in werk en vergoeding.

Naast het groenonderhoud is er ook dit jaar een zwerfvuilactie gehouden, dit jaar uitgevoerd door de leerlingen van HV Haarle.

Verkeer en logistiek

In 2018 was het in Haarle rustig wat betreft overlast van vliegtuigen. Wij houden de ontwikkelingen in Lelystad voor U in de gaten.

Wat betreft de N35 is er voor het traject Haarle helaas geen goed nieuws. Ondanks veel inspanningen van PB Haarle en werkgroep Haarle-Noord zijn er geen maatregelen voorzien op het traject Haarle om de oversteek en het op de N35 invoegen veiliger te maken voor Haarle. De werkgroep Verkeer probeert hier steeds aandacht voor te vragen.  Duidelijk is dat een tunnel uitsluitend via de gemeentepolitiek verkregen kan worden. Rijkswaterstaat weigert nog steeds alle medewerking.  Gezamenlijk hebben wij een traject opgestart om in gesprek te gaan met het college en de raad van de gemeente Hellendoorn. PB Haarle ziet het als haar verantwoordelijkheid om de nadelen van de ontwikkelingen van de N35 zo klein mogelijk te houden, wat betreft overlast van geluid, uitstoot van schadelijke stoffen  en verkeersveiligheid.

SubsidieComité

Het Plaatselijk Belang heeft via haar Subsidie comité diverse subsidies uitgekeerd aan activiteiten in ons dorp. In ons financiële jaarverslag ziet u precies aan wie er subsidies zijn uitgekeerd. In 2018 zag het er even naar uit dat Koningsdag niet gevierd zou worden in Haarle, maar gelukkig heeft de Café de Droadnagel zich bereid getoond activiteiten te organiseren. Wel maakt het bestuur zich zorgen  over de ontwikkelingen rond het Paasvuur. Op het laatste moment is vorig jaar alsnog een Paasvuur georganiseerd, of er dit jaar een paasvuur komt is ons niet bekend.

Woningbouw

Nog een onderwerp dat onze aandacht heeft is de mogelijkheid om betaalbare woningen in Haarle te kopen. Er mag  in de Gemeente Hellendoorn slechts beperkt gebouwd worden, en ook in Haarle  mogen er weinig bouwvergunningen afgegeven worden. Woningbouw binnen de bebouwde kom (inbreiden) is wel mogelijk. De laatste jaren was de beschikbaarheid van koophuizen gering en komen met name  jongeren in de problemen, daar zij geen geschikte woning in Haarle kunnen vinden. Ons dorp dreigt daarmee jonge inwoners te verliezen en dat wil het Plaatselijk Belang voorkomen. Wij hebben samen met deze groep aandacht gevraagd voor de problematiek en de gemeente is nauw betrokken bij de gesprekken. De groep belangstellende jongeren is momenteel een stuk kleiner geworden omdat de voorwaarden waaronder gebouwd mag worden niet eenvoudig zijn. Ons bestuur wil zich in blijven zetten voor betaalbare woningen in ons dorp, echter hier geldt zeker dat we hiervoor graag een werkgroep “Wonen “ willen inrichten.

Lening Stichting Dorpshuis

PB heeft een lening van 25.000 euro verstrekt aan Stichting Dorpshuis Haarle voor de renovatie en vernieuwbouw van het Sportorant.

Duurzaamheid

Begin 2018 is PB gestart met een initiatief om duurzaamheid te bevorderen in Haarle met de nadruk op mogelijkheden om zelf energie op te wekken in Haarle. PB Haarle ziet dat het Rijk in het kader van de energietransitie onze regio een verplichting tot het opwekken van een grote hoeveelheid groene energie op gaat leggen, waarbij een forse inspanning gevraagd zal worden. Tegelijkertijd zien wij dat er veel commerciële initiatieven zijn voor  grootschalige energieopwekking, waarbij talloze conflicten ontstaan. Daarom heeft PB Haarle in mei een eerste bijeenkomst georganiseerd met LTO en HOV om te onderzoeken of wij in Haarle zelf (bv als cooperatie ) energie kunnen opwekken. Wij vinden het van groot  belang  dat er draagvlak voor is, er geen goede landbouwgrond wordt opgeofferd, dat een zonnepark of windmolen ingepast wordt in het landschap; dat dergelijke zonneparken of windmolens geplaatst worden daar waar ze aansluit bij al bestaande structuren zoals hoogspanningsmasten, spoorlijn, industrieterrein, snelwegen. Ons motto is: voor en door Haarle, lusten en lasten eerlijk verdelen, passend bij ons landschap.  Er zijn inmiddels drie dorpsbijeenkomsten  georganiseerd waar een grote opkomst was en ons initiatief  positief werd ontvangen.

We hebben een enquete uitgevoerd, waarbij veel belangstelling bleek onder meer voor het plaatsen van zonnepanelen op daken, maar ook voor een eigen zonnepanelen park of een dorpswindmolen.

Er zijn 4 werkgroepen ingericht (techniek, business case, inventarisatie en communicatie) .

Er zijn drie projecten gestart: 1.  Dorpskracht: inwoners van Haarle assisteren bij het verbeteren van de isolatie van de woning en het aanschaffen van zonnepanelen per wijk;  2. Boerkracht:  Een project is gestart om  op meer boerendaken zonnepanelen te plaatsen, en er  wordt gekeken naar lokaties die geschikt zijn om energie op te wekken. 3. Een idee wordt uitgewerkt om de overtollige warmte van de CAVV te gebruiken voor verwarming van de sporthal.

De Gemeente Hellendoorn heeft technische ondersteuning aangeboden voor Duurzame Energie Haarle. Ook bij de provincie Overijssel is ondersteuning beschikbaar.

Leegstand buitengebied

PB Haarle is benaderd door de gemeente om mee te denken over dreigende leegstand in het buitengebied.

Stichting Informatie Haarle

PB heeft een bestuurszetel in het bestuur van Stichting Informatie Haarle. PB denkt mee over mogelijk digitale verspreiding van het InfoBlad.

Politiek Debat

In maart 2018 heeft PB een politiek debat voor de Gemeenteraadsverkiezingen, georganiseerd. Dit was zoals gebruikelijk interessant en druk bezocht

PB-overleg  gemeente Hellendoorn

Ons bestuur heeft regelmatig overleg met de andere PB’s uit de gemeente Hellendoorn, over gezamenlijke problemen zoals N35 en Energietransitie. Het is voor de kleine kernen belangrijk elkaar te ondersteunen en goede contacten te onderhouden.

Wilt u op de hoogte blijven kijk dan op Haarle.com of facebook