Nieuws

Haarle - Jaarverslag 2019 | Plaatselijk Belang Haarle

Jaarverslag 2019 | Plaatselijk Belang Haarle

Tijdens de algemene ledenvergadering is verslag gedaan van het kalenderjaar 2019 met haar activiteiten. Hieronder treft u de samenvatting van het afgelopen jaar met de vele gebeurtenissen.

Het Bestuur en werkgroepen
In het jaar 2019 bestond het bestuur van PB Haarle uit vijf leden, nadat Alexander ter Kuile terugtrad in mei 2019. Na de laatste wijzigingen die de notaris had voorgesteld zijn onze statuten eindelijk gewijzigd.

Na de algemene ledenvergadering 2019 is met een grote groep (60) leden, onder leiding van twee projectleiders van Stimuland, gediscussieerd over de taken en rol van het PB. De aanwezigen kwamen tot de volgende taken en ideeën voor het PB: elke 3 a 4 jaar een dorpsplan maken; mening in dorp peilen met dorpsavonden of enquete; belangen behartigen van het dorp, contacten met politiek houden om belangrijke punten voor Haarle aan te kaarten en om klankbord te zijn voor de gemeente; lokaal overleg organiseren d.m.v.  een verenigingsavond, en werken met toegespitste tijdelijke werkgroepen. Een deel van deze tips wordt opgepakt, zo is er dit jaar een nieuwe werkgroep “wonen” opgericht onder voorzitterschap van John Disselhorst.  Niet alles is al gelukt, zo is er dit jaar geen verenigingsavond georganiseerd.

De werkgroep verkeer, met als voorzitter Willie Wolfkamp en bestuurslid Ron Vloedgraven blijft zich inzetten voor de veiligheid van de N35 en houdt ook andere verkeerszaken in en rondom Haarle nauwlettend in de gaten. Op het gebied van de N35 is er veel gesproken met de gemeente, Rijkswaterstaat, plaatselijk belangen van omliggende dorpen en de provincie. Waren er vooral bestuurders die zich uitgesproken hebben voor verbeterde veiligheid; de daden hebben zich beperkt tot wat kleine aanpassingen t.h.v. de tunnelweg. Met de gemeente zijn er door het jaar meerdere overleggen geweest ten aanzien van het wegenonderhoudsplan voor het dorp, buitengebied en haar toegangswegen.

De werkgroep Groen Buiten was ook dit jaar weer goed bezig met een grote groep vrijwilligers met  het inzaaien van bloemen in bermen, kruidenrijke akkers en het planten van bomen. Het struinpad is dit jaar opgeknapt. Peter Linthorst coördineert namens PB  de werkgroep Groen Binnen  die het gemeentelijk groen onderhoud in het dorp uitvoeren waarmee diverse verenigingen gezamenlijk ruim 5000 euro verdienen.

We waren blij dat er in 2019 voldoende kandidaten bereid waren een werkgroep wonen te vormen. De werkgroep is voortvarend te werk gegaan met het krappe woningenaanbod in Haarle en heeft  diverse keren aandacht gevraagd voor dit probleem bij de gemeente Hellendoorn. Als reactie op de woonvisie 2020-2025 van de gemeente, heeft de werkgroep een grote enquete gehouden onder inwoners van Haarle over de woningbehoefte. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd.

werkgroep “maatschappelijke  voorzieningen
De werkgroep maatschappelijke voorzieningen Haarle komt voort uit het project Dorpsplan plus Haarle. De werkgroep opereert onder de paraplu van Plaatselijk Belang Haarle en het onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle. De aanleiding van dit onderzoek is het toenemende aantal signalen uit Haarle, dat ouderen met een zware zorgvraag graag in Haarle willen blijven wonen, wonen met zorg aanbod wel te verstaan.. Het gaat dan om ouderen met een psychogeriatrische ( dementie) en een somatische ( lichamelijk)  zware zorgvraag. Momenteel moeten deze ouderen verhuizen naar een zorginstelling in Nijverdal, Hellendoorn, Raalte of Heeten en in sommige gevallen nog verder weg van de naaste familie.

In 2019 heeft de werkgroep diverse gesprekken gevoerd met woning coöperatie Reggewoon, zorgorganisatie Zorgaccent en afgevaardigde van gemeente Hellendoorn. Zowel Reggewoon als Zorgaccent hebben aangegeven positief te staan tegenover dit initiatief en hebben zich bereid verklaard hun volle medewerking te verlenen tot realisatie van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle, mits dit financieel haalbaar is voor genoemde instanties.

Op basis hiervan heeft de werkgroep het parochiebestuur Heilige Kruis de vraag voor gelegd of zij bereid zijn de grond, waarop voormalig dorpshuis Cultura heeft gestaan, te verkopen ter realisatie van genoemde 24-uurs zorgvoorziening. Hiertoe was het parochiebestuur bereid. Vervolgens heeft de werkgroep het parochiebestuur met  Reggewoon in contact gebracht hetgeen heeft geresulteerd in een eerste recht van koop van genoemde grond ter realisatie van een 24-uurs zorgvoorziening.

Uiteindelijk is ook de wens van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle voorgelegd aan provincie Overijssel. Deze laatste instantie heeft medio september 2019 een opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek aan onderzoeksbureau KAW uit Groningen.

Medio december 2019 heeft bureau KAW het door hun opgestelde rapport toegelicht in het provinciehuis te Zwolle. De conclusie van het onderzoek is dat een 24-uurs zorgvoorziening of te wel een intramurale zorgvoorziening, qua aantal zorgvragen, haalbaar is in Haarle.

De werkgroep Haarle Energie Neutraal is heel actief geweest en heeft met project Dorpskracht de aanschaf van zonnepanelen georganiseerd op ruim 40 daken in Haarle. Een idee om de restwarmte van de CAVV te gebruiken voor de verwarming van gebouwen in Haarle is met subsidie van de Provincie Overijssel uitgewerkt. Voorlopig zijn er nog technische en financiële drempels, maar we hopen op een vervolgproject om dit in de toekomst wel te kunnen uitvoeren. Het project Boerkracht heeft geleid tot drie informatieavonden voor boeren, burgers en buitenlui om energie te besparen, energie op te wekken en andere duurzaamheidsmaatregelen.  Samen met de HOV wordt gekeken naar mogelijkheden om coöperatief zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen en het eerste dak zal binnenkort belegd worden: 350 zonnepanelen op het dak van de CAVV.

Stichting Informatie Haarle: PB heeft een bestuurszetel in het bestuur van Stichting Informatie Haarle.

PB-overleg  gemeente Hellendoorn

Ons bestuur heeft regelmatig overleg met de andere PB’s uit de gemeente Hellendoorn, over gezamenlijke problemen zoals N35 en de Regionale Strategie voor de  Energietransitie. Het is voor de kleine kernen belangrijk elkaar te ondersteunen en goede contacten te onderhouden.

SubsidieComité

Het Plaatselijk Belang heeft via haar Subsidie comité diverse subsidies uitgekeerd aan activiteiten in ons dorp. In ons financiële jaarverslag ziet u precies aan wie er subsidies zijn uitgekeerd.

 

Wilt u op de hoogte blijven kijk dan op Haarle.com of facebook