Nieuws

Haarle - Jaarverslag Plaatselijk Belang Haarle 2021

Jaarverslag Plaatselijk Belang Haarle 2021

Jaarverslag 2021 | Plaatselijk Belang Haarle

Tijdens de algemene ledenvergadering is verslag gedaan van het kalenderjaar 2021 met haar activiteiten. Hieronder treft u de samenvatting van het afgelopen jaar met de vele gebeurtenissen.

Het Bestuur en werkgroepen
In het jaar 2021 bestond het bestuur van PB Haarle uit zeven leden, nadat John Disselhorst terugtrad tijdens de jaarvergadering 2021 is het bestuur versterkt met 2 nieuwe bestuursleden. Renate Kerkdijk (communicatie) en Willy Wolfkamp (werkgroep verkeer, Haarle energie neutraal) werden toegevoegd aan het bestuur. Ron Vloedgraven is gekozen als voorzitter. Ron Vloedgraven (werkgroep Haarle energie neutraal, 75 jaar vrijheid, coronasteun en toekomst kerk) en Carina van Bokhorst (penningmeester en), Roel Nahuis (subsidie comité, groen buiten en binnen), Roy Albers (maatschappelijke voorzieningen) en Monique Grondhuis (secretariaat en buurtbusvereniging) hadden al zitting aan de bestuurstafel.

Werkgroep wonen
Het jaar 2021 voelde voor de werkgroep wonen met John Disselhorst als voorzitter als een jaar waarin we niet hebben bereikt waar we op hadden gehoopt. Dit komt met name door de vertraging bij de ontwikkeling van plan de Grave ten opzichte van de door de Gemeente Hellendoorn verstrekte planning. Dit is een gevolg van gebrek aan capaciteit, kwaliteit en financiële middelen bij de gemeente Hellendoorn.

Nadat in 2020 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op plan de Grave is gelegd, werden er door de gemeente vooronderzoeken uitgevoerd op het kavel. Door de onzekerheden in financiële haalbaarheid duurde het proces erg lang.
In juli heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor aanwonenden waarbij ze hun persoonlijke voorkeuren en zienswijzen konden indienen. Hier is de gemeente mee aan de slag te gaan en heeft dit gebruikt als input om te komen tot een stedenbouwkundig ontwerp.
Er ligt inmiddels een stedenbouwkundig ontwerp hoe het uitbreidingsgebied De Grave kan worden ingedeeld. Het ontwerp moet nog nader worden uitgewerkt waarbij vragen of het verkeerstechnisch goed ontworpen is nog beantwoord moeten worden. (voldoende ruimte/draaicirkels voor de toegankelijkheid van de hulpverleningsdiensten, afvalverwijdering, vrachtwagens die goederen afleveren etc.)? Ook is de afwatering van hemelwater een aandachtspunt.
De concept planning die in april is afgegeven is aan het einde van het jaar een half jaar uitgelopen. Naar verwachting worden er op z’n vroegst maart 2023 kavels uitgegeven door de gemeente.

Om de ontwikkelingen en de planning nauwlettend te kunnen volgen, en zelf hier ook actief in bij te kunnen sturen mocht de voortgang niet conform planning verlopen, vind er vanaf december periodiek overleg plaats tussen de werkgroep en de gemeente Hellendoorn. Enkele leden van de werkgroep zitten met een afvaardiging van de gemeente aan tafel om de voortgang te bespreken. Eenmaal per kwartaal schuift ook de wethouder aan. Door advertenties in dorpskrantje, e-mailnieuwsbrieven en (sociale) media worden de dorpsgenoten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
De werkgroep hoopt met het beschikbaar stellen van meer budget door de raad voor wonen en de roep vanuit de raad dat er nog op de planning kan worden ingelopen.

De werkgroep verkeer
2021 was voor de werkgroep verkeer met als voorzitter Willy Wolfkamp een bijzonder succesvol jaar. Niet dat er direct wat is gerealiseerd maar er is wel de toezegging dat er een ongelijkvloerse kruising komt met de Stationsweg/ N35.
Jaren van overleg en actievoeren zijn hieraan voorafgegaan maar we hebben nu eindelijk de toezegging dat de gemeente in samenwerking met de provincie dit gaan aanleggen.
Een initiatief die in eerste instantie is ontstaan vanuit de actiegroep Haarle Noord en later werkgroep Verkeer van Plaatselijk Belang is geworden, heeft tot resultaat geleid. Het afgelopen jaar zijn er diverse overleggen geweest met gemeente maar er zijn ook provinciale statenleden op werkbezoek geweest. Met elkaar hebben deze partijen besloten dat de veiligheid op deze kruising moet worden aangepakt.
We hebben een toezegging en het vervolg is dat per 1 februari 2022 een projectmanager is aangesteld die het project moet gaan voorbereiden. We hopen dat de ongelijkvloerse kruising voor eind 2024 is gerealiseerd.
We weten ook dat de buren van dit project straks een verminderd woongenot zullen hebben. Daar is aandacht aan besteed en we hopen en vertrouwen erop dat dit een vervolg krijgt.
Ook zal de kruising N35/Molenweg worden verbreed met 1 extra opstelstrook. Dit is in handen van Rijkswaterstaat. Er is geen zicht op wanneer dit wordt gerealiseerd omdat dit in handen is van Rijkswaterstaat.
Wel is overleg geweest met de gemeente en we hebben de toezegging dat dit jaar een stukje fietspad wordt aangelegd vanaf de verkeerslichten naar de Molenweg langs de N35 zodat fietsers gescheiden worden van wachtende automobilisten voor de verkeerslichten.
Er zijn dit jaar in overleg met de gemeente verschillende wegen van een nieuwe asfalt laag voorzien.
Werkgroep Verkeer kan en wil zijn werk goed doen maar is voor een gedeelte afhankelijk van informatie vanuit de bevolking. Dus vertel ons als er wensen zijn zodat wij in overleg met de gemeente dit kunnen aanpakken.

De werkgroep Maatschappelijke voorzieningen
Met als voorzitter Jan Besten en bestuurslid Roy Albers.

Voorgeschiedenis
De werkgroep maatschappelijke dienstverlening Haarle komt voort uit het project Dorpsplan plus Haarle. De werkgroep opereert onder de paraplu van Plaatselijk Belang Haarle en het onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle. De aanleiding van dit onderzoek is het toenemende aantal signalen uit Haarle, dat ouderen met een zware zorgvraag graag in Haarle willen blijven wonen, wonen met zorg aanbod wel te verstaan.. Het gaat dan om ouderen met een psychogeriatrische ( dementie) en een somatische ( lichamelijk) zware zorgvraag. Momenteel moeten deze ouderen verhuizen naar een zorginstelling in Nijverdal, Hellendoorn, Raalte of Heeten en in sommige gevallen nog verder weg van de naaste familie.
In 2019 heeft de werkgroep diverse gesprekken gevoerd met woning coöperatie Reggewoon, zorgorganisatie Zorgaccent en afgevaardigde van gemeente Hellendoorn. Zowel Reggewoon als Zorgaccent hebben aangegeven positief te staan tegenover dit initiatief en hebben zich bereid verklaard hun volle medewerking te verlenen tot realisatie van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle, mits dit financieel haalbaar is voor genoemde instanties.
Op basis hiervan heeft de werkgroep het parochiebestuur de vraag voor gelegd of zij bereid zijn de grond, waarop voormalig dorpshuis Cultura heeft gestaan, te verkopen ter realisatie van genoemde 24-uur voorziening. Hiertoe was het parochiebestuur bereid. Hierop heeft de werkgroep het parochiebestuur met Reggewoon in contact gebracht hetgeen heeft geresulteerd in een eerste recht van koop van genoemde grond ter realisatie van een 24-uurs zorgvoorziening.
Uiteindelijk is ook de wens van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle voorgelegd aan provincie Overijssel. Deze laatste instantie heeft medio september 2019 een opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek aan onderzoeksbureau KAW uit Groningen.
Medio december 2019 heeft bureau KAW het door hun opgestelde rapport toegelicht in het provinciehuis te Zwolle. De conclusie van het onderzoek is dat een 24-uurs voorziening of te wel een intramurale zorgvoorziening, qua aantal zorgvragen, haalbaar is in Haarle.
In de loop van 2020 werd steeds duidelijker dat het kerkgebouw in Haarle steeds minder toekomstperspectief had. Om deze redenen heeft het parochiebestuur Heilige Kruis gevraagd of het tot mogelijkheid kon behoren om het kerkgebouw te Haarle mee te nemen in de planontwikkeling van een 24-uursvoorziening in Haarle. Dit laatste in combinatie met planvorming op de plek van Cultura. Als voorwaarde werd gesteld dat er in het kerkgebouw een ruimte beschikbaar moet blijven voor vieringen c.q. samenkomsten van parochianen in Haarle. In 2020 heeft Reggewoon in samenspraak met de diverse betrokken groeperingen deze geschetste mogelijkheden verder onderzocht.
JAAR 2021
Medio 2021 is AA-architecten in opdracht van Reggewoon begonnen met het maken van schetsontwerpen voor een 24-uurszorgvoorzienining deels gehuisvest in het kerkgebouw te Haarle en deels op het terrein van Cultura. Op 28 april 2021 heeft Reggewoon in samenwerking met AA-architecten deze schets ontwerpen besproken met de diverse geledingen betrokken bij dit project. Hierop is AA-architecten aan de slag gegaan met het verwerken van de gemaakte op- en aanmerkingen en voorstellen. Vervolgens zijn de aanpassingen in het voorlopige ontwerp op 20 oktober 2021 opnieuw besproken met de diverse geledingen en tevens met de omwonenden van het kerkgebouw. In het algemeen kan gesteld worden dat het ontwerp positief is ontvangen in deze laatstgenoemde sessie.
Tijdens deze sessie is er door de beoogde zorgaanbieder Zorgaccent een toelichting gegeven op hun zorgvisie en is uitgebreid ingegaan op de diverse vragen die werden voorgelegd.
Op dit moment is Reggewoon het totale plan aan het doorrekenen op financiële haalbaarheid. Al met al weer een stapje verder in het totale langdurige proces.

Het subsidiecomité met Roel Nahuis als bestuurslid heeft in 2021 slechts een gering aantal subsidies verstrekt. Dit had te maken met de weinige activiteiten die er georganiseerd zijn.

De werkgroep Haarle Energie Neutraal
De Energie-enquête onder alle inwoners in Haarle liet zien dat 99% van de respondenten uit Haarle zelf zeggenschap en een actieve rol wil hebben in de wijze waarop duurzame energie opgewekt gaat worden en de meerderheid (52%) daarbij aangegeven heeft deze duurzame energie op willen te wekken middels zonne-energie en dan liefst zoveel mogelijk op daken zodat er geen zonnevelden hoeven komen op landbouwgrond. Deze uitslag heeft de werkgroep uitgewerkt in een “bod van Haarle ” aan de Gemeente Hellendoorn. We werken samen met de coöperatie Noaber&Co en met de subsidie van de Provincie Overijssel, hebben we als pilot een viertal “quickscans” laten uitvoeren voor drie agrariërs en het hoveniersbedrijf Puur. Hierbij hebben we de mogelijkheden onderzocht om de bedrijfsdaken te beleggen met zonnepanelen, waarbij de opgewekte stroom kan worden ingezet voor eigen gebruik of voor andere huishoudens. Met hoveniersbedrijf Puur is een contract afgesloten met de coöperatie Noaber&Co om de komende 15 jaar stroom op te gaan wekken voor andere Haarlenaren, middels de SCE regeling. Wanneer het zover is, kunnen Haarlenaren zich inschrijven voor dit project. De drie agrariërs hebben besloten niet over te gaan tot het coöperatief laten plaatsen van zonnepanelen. We hopen dat zij wel zelf zonnepanelen zullen leggen voor eigen gebruik. De resultaten van de pilot onder de vier daken zal gebruikt worden om een informatiefolder op te stellen om alle eigenaren van grote (bedrijfs-)daken op de hoogte te stellen van de mogelijkheden met betrekking tot het leggen van zonnepanelen op grote daken. Ook zal er een informatieavond worden georganiseerd in samenspraak met beleidsmedewerker van de gemeente Hellendoorn. Op deze manier hopen we meer eigenaren van grote (bedrijfs-)daken te interesseren voor het coöperatief laten plaatsen van zonnepanelen.
Voor particuliere daken heeft onze werkgroep Dorpskracht voor de tweede keer een collectieve inkoop en aanleg van zonnepanelen georganiseerd. Nadat de werkgroep diverse aanbieders en panelen heeft vergeleken en het beste aanbod heeft gekozen, is dit in een “digitale dorpsavond ” aangeboden aan Haarle. Voor het aanbod hadden 49 huishoudens belangstelling, en zijn er op 27 daken totaal 416 zonnepanelen gelegd. Nog eens 5 huishoudens willen op termijn panelen aanleggen.
Verder heeft de werkgroep deelgenomen aan diverse Webinars over energie opwekken zoals zonnepanelen op overdekte parkeerplaatsen, de nieuwe postcoderoosregeling, kleine windmolens, en subsidiemogelijkheden.
Begin 2021 heeft Alexander ter Kuile afscheid genomen van de werkgroep. De werkgroep Haarle Energie Neutraal zoekt nog vrijwilligers die kunnen helpen, bijvoorbeeld in de werkgroep Bedrijfskracht.

Werkgroep Glasvezel
In april 2021 kreeg het bestuur van PBH een bericht van Deltafiber aangaande glasvezel in kleine kernen. De vraag was of wij interesse hadden om campagne te voeren samen met de aanbieder en de kernen Daarle, Daarlerveen en Beerzeveld, om zodoende glasvezel mogelijk te maken in de bebouwde kom van Haarle. Wel kregen we een deadline opgelegd. Voor eind juni moest circa 30-35% van de huishoudens in de bebouwde kom van Haarle een abonnement afsluiten bij een van de aanbieders die op het glasvezel netwerk zitten. In het begin van de campagne hebben we foto’s gemaakt, flyers uitgedeeld en zijn er borden langs de invalswegen van Haarle geplaats. Vele reacties/vragen uit het dorp kwamen op gang. Enkele infoavonden hebben wij gehad in de Veldkamp, waar men vragen kon stellen over glasvezel en ook tevens bij 1 van de aanbieders een abonnement kon worden afgesloten. Zodoende zijn wij er ook achter gekomen dat enkele gebieden in het buitengebied van Haarle ook nog niet op het glasvezelnetwerk waren aangesloten. Ook dit hebben wij, na enkele gesprekken met belanghebbenden, kunnen regelen met de aanbieder. Het beoogde resultaat is in ieder geval gehaald, we krijgen glasvezel in Haarle!!! Het hoe, wat en wanneer zullen we spoedig horen, in ieder geval hebben we voor eind 2022 glasvezel in Haarle.

Werkgroep Groen binnen
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep de jaarlijkse blad-dag georganiseerd en begeleid. Verder zijn er binnen de dorpskern geen projecten gedaan. De Dorsclub zorgde voor het onderhoud aan de Marcke en de Poggenbeltweg en is er op hun eigen verzoek sinds kort mee gestopt.

Werkgroep Groen buiten
De akker van het Voorbijgangerserf is geploegd en ingezaaid en aan het eind van de zomer gemaaid waarna het graan en de bloemen zijn blijven liggen (voer voor vogels en zaad voor 2022). De bloemenweide is gemaaid en het maaisel is afgevoerd. De meidoornhaag rondom de bloemenweide is gesnoeid.
Landschapsactie
De afgelopen jaren hebben we het inzaaien van gras- en bouwlandranden, overhoekjes e.d. gepromoot bij boeren en particulieren, o.a. door het aanbieden van gratis (door de groengroep betaald), streekeigen bloemenzaad en het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden. Geleidelijk aan kwamen er steeds meer deelnemers: in 2020 ruim 25 met tezamen ca. 1,5 ha. bloemenrand. Een mooi resultaat maar niet voldoende.
Gelukkig is ons bloemenranden project niet onopgemerkt gebleven bij de gemeente Hellendoorn. Om het aantal deelnemers onder de boeren te verhogen en daarmee ook de lengte aan bloemenranden hebben we dit jaar samen met de gemeente een pilot-project voor agrariërs opgezet. In deze regeling voor agrariërs krijgen de deelnemende boerenbedrijven naast gratis bloemenzaad een vergoeding voor gederfd inkomen. Dit was 33 (eenjarige regeling) en 55 (tweejarige regeling) eurocent per strekkende meter uitgaande van een verplichte breedte van de strook van 3 meter. Aan de pilot hebben in 2021 12 boerenbedrijven deelgenomen, met een gezamenlijke lengte van 4,5 km bloemenstrook (1,3 ha.).
Particulieren konden gratis zaaizaad en zo nodig hulp bij het zaaien krijgen. Dit leverde net als in 2020 weer zo’n 25 deelnemers met 1,5 ha. bloemenrand op. In totaal heeft door de pilot dus bijna een verdubbeling van de bloemenranden opgeleverd.
De aankoop van het bloemenzaad en de werving voor en administratie en uitbetaling van de regeling voor agrariërs is uitgevoerd door de Groengroep. Ook zijn twee fietstochten langs de diverse bloemenlocaties georganiseerd.
De gemeente heeft zoals afgesproken de vergoedingen voor de agrariërs op zich genomen en heeft uiteindelijk ook al het in 2021 gebruikte zaaigoed terugbetaald (niet vooraf afgesproken).
De regeling voor agrariërs loopt door t/m 2022. Omdat de gemeente in 2021 uiteindelijk alles heeft betaald is er nog enig budget over om ook in 2022 aan niet-agrariërs bloemenzaad te verstrekken. Het bloemenrandenproject gaat dus ook in 2022 door.

Onderhoud Roeterinkspad, Struinpad, Doorsteek/Laarzenpad.
Een groep van 5-10 mensen heeft tweemaal de heggen langs het Roeterinkpad gesnoeid, terwijl het gras op het pad meermaals is gemaaid. Ook het Struinpad is gemaaid en gesnoeid. In de komende jaren is een meer rigoureuze snoei noodzakelijk. In het voorjaar van 2020 is een deel van het Struinpad met geld van PB door Puur hoveniers en leden van de Groengroep uitgegraven en verhard. In 2021 bleek dat aanvullende verharding en het afsteken van de hoge grasrand aan de zijkanten in overweging genomen moeten worden.

Bermbeheer
Het bermbeheer dat door de Groengroep werd uitgevoerd is volledig overgenomen door de gemeente Hellendoorn. Grote delen van de bermen in Haarle worden vanaf nu eens of tweemaal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Dit ecologische bermbeheer moet op termijn leiden tot meer bloemrijke bermen. In principe vervalt hiermee de bijdrage van de Groengroep aan het bermbeheer.

IJsbaan Nog met de bestuursleden overleggen
De afgelopen jaren heeft de Groengroep samen met de St. IJsbaan Haarle het jaarlijks maaien van de IJsbaan uitgevoerd. Mede vanwege tijdgebrek en materiaalpech hebben we in 2021 niet kunnen bijdragen. Hoe de rol van de Groengroep er de komende jaren uitziet, moet nog nader worden besproken.