Nieuws

Haarle - Notulen algemene ledenvergadering 2019 | Plaatselijk Belang Haarle

Notulen algemene ledenvergadering 2019 | Plaatselijk Belang Haarle

Notulen

Donderdag 14 maart 2019

 

 1. Opening – John Disselhorst

John Disselhorst heet de aanwezigen van harte welkom namens het Bestuur PBH voor de Algemene Vergadering 2019. Er is een groot aantal inwoners aanwezig. John legt de agenda uit en vraag of de leden nog punten voor de agenda hebben. Deze zijn er niet, dus de voorgestelde agenda wordt geaccepteerd.

 1. Notulen – Jaarvergadering 2018

De Notulen van de vorige Algemene Vergadering zijn enkele weken geleden op website www.haarle.com gepubliceerd, tevens zijn er kopieën in de zaal beschikbaar voor leden. De leden worden uitgenodigd eventuele opmerkingen over de notulen kenbaar te maken. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. De vergadering gaat akkoord met de notulen.

 1. Statuten Wijziging

Het bestuur PBH is al enige tijd in gesprek met de notaris over een statutenwijziging daar de statuten op een aantal punten verouderd zijn. Zo spreken de statuten nog van guldens en dienen genoemde bedragen aangepast te worden.  De notaris heeft het PBH bestuur er op gewezen dat er ook een wijziging noodzakelijk is in de administratie van de contributie van het lidmaatschap. Deze administratie wordt op dit moment niet door PBH maar door Stichting Informatie Haarle uitgevoerd. Om onduidelijkheden rond de facturering te voorkomen, dient de relatie tussen PBH en Stichting Informatie Haarle duidelijk gemaakt te worden naar de leden. De gesprekken tussen de besturen INFO Haarle en PBH zijn gaande, echter op dit moment is hier nog geen oplossing voor gevonden. Zodra de notaris het voorstel van de beide besturen accepteert, zal er een extra Algemene Vergadering bijeen geroepen worden om tot een statuten wijziging te komen.  Wordt vervolgd.

 1. Huishoudelijk Reglement

Om het functioneren van het Bestuur PBH te ondersteunen en om te voorkomen dat er voor elke wijziging naar de notaris gestapt dient te worden, heeft het bestuur PBH een aantal praktische zaken op papier gezet in een Huishoudelijk Reglement. Het betreft hier een beschrijving van:

 • Het Bestuur
 • De verantwoordelijkheden van het Bestuur
 • Functioneren Werkgroepen PBH
 • Functioneren PBH Subsidie Comité

De vergadering wordt verzocht het Huishoudelijk Reglement goed te keuren, dit wordt met algemene stemmen geaccepteerd.

 

 1. Jaarverslag 2018

Het Bestuur en werkgroepen

Het jaar 2018 was een spannend jaar voor het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Haarle. Nadat Jos Kemper terugtrad in maart 2018, waren er nog slechts vier bestuursleden actief. Na het afsluiten van DorpsplanPlus eind 2017 zijn we gestart met het opzetten van een aantal werkgroepen.  Als Bestuur hadden we daar hoge verwachtingen van, omdat wij hoopten dat we met kleine slagvaardige en actieve werkgroepen meer voor Haarle zouden kunnen doen.

Er is een werkgroep verkeer gestart, met als voorzitter Willie Wolfkamp. Naast alle ontwikkelingen rond de N35 zullen zij zich in brede zin inzetten in allerlei verkeerszaken.

Er is een werkgroep Groen Buiten, met een grote groep vrijwilligers, die veel werk hebben verricht in het verfraaien van het landschap door het inzaaien van bloemen in bermen, kruidenrijke akkers, zonnebloemen langs maisakkers en het planten van bomen. Het onderhoud van het struinpad wordt ook door deze groep vrijwilligers uitgevoerd. Voor 2019 is een grote opknapbeurt van het pad voorzien.

Het was onze bedoeling een werkgroep “Wonen “ te starten, maar dat is nog niet geheel van de grond gekomen door gebrek aan animo. Een werkgroep “Sociale voorzieningen “ zal in 2019 starten onder voorzitterschap van ons kandidaat bestuurslid Ron Vloedgraven.

Na diverse oproepen voor nieuwe bestuursleden zijn er gelukkig een aantal mensen bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Twee daarvan zullen zich dadelijk aan u voorstellen. Er waren echter ook belangstellenden die zich wegens  drukke werkzaamheden of persoonlijke omstandigheden na korte tijd alweer terug moesten trekken.

Statuten

Het Bestuur is er  helaas nog niet in geslaagd onze statuten te moderniseren. Na de goedkeuring van onze leden voor ons voorstel tot wijziging, zag de notaris nog problemen in de wijze van ledenadministratie. Wij zijn daar nog niet helemaal uitgekomen en hebben dus onze statuten nog niet gewijzigd. Wij zullen daar in deze vergadering op terug moeten komen. Wel hebben wij een huishoudelijk reglement opgesteld.

Openbaar Groen Beheer Haarle dorp

Sinds 2016 hebben wij een contract met de Gemeente Hellendoorn waarin enkele verenigingen zich inspannen met vrijwilligers ons openbaar groen te onderhouden tegen een aardige vergoeding van ruim 7000 euro in totaal. De Gemeente is zeer positief over de kwaliteit van ons werk, er waren in 2018 NUL klachten over het gemeentegroen in Haarle. Na wat wisselingen van de deelnemende verenigingen willen we ook in 2019 verder gaan op deze voet, waarbij wij nog wel een of twee extra verenigingen/ groepen willen verwelkomen om ook mee te delen in werk en vergoeding.

Naast het groenonderhoud is er ook dit jaar een zwerfvuilactie gehouden, dit jaar uitgevoerd door de leerlingen van HV Haarle.

Verkeer en logistiek

In 2018 was het in Haarle rustig wat betreft overlast van vliegtuigen. Wij houden de ontwikkelingen in Lelystad voor U in de gaten.

Wat betreft de N35 is er voor het traject Haarle helaas geen goed nieuws. Ondanks veel inspanningen van PB Haarle en werkgroep Haarle-Noord zijn er geen maatregelen voorzien op het traject Haarle om de oversteek en het op de N35 invoegen veiliger te maken voor Haarle. De werkgroep Verkeer probeert hier steeds aandacht voor te vragen.  Duidelijk is dat een tunnel uitsluitend via de gemeentepolitiek verkregen kan worden. Rijkswaterstaat weigert nog steeds alle medewerking.  Gezamenlijk hebben wij een traject opgestart om in gesprek te gaan met het college en de raad van de gemeente Hellendoorn. PB Haarle ziet het als haar verantwoordelijkheid om de nadelen van de ontwikkelingen van de N35 zo klein mogelijk te houden, wat betreft overlast van geluid, uitstoot van schadelijke stoffen  en verkeersveiligheid.

Een inwoner wil graag weten hoe het bestuur tot het besluit is gekomen om stoplichten bij de kruising N35/Stationsweg voor te stellen. Het Bestuur stelt dat dit het resultaat is van vele gesprekken met inwoners, die allen aangeven dat zij de algemene verkeersveiligheid en met name de  afslag richting Raalte verbeterd willen zien. Daarnaast verzoekt men een veilige oversteek voor fietsers en met name voor schoolgaande kinderen tijdens het spitsuur. Het PBH bestuur heeft hierop een verzoek ingediend om spitsuurstoplichten te plaatsen, die de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers dienen te verbeteren. Vanuit Luttenberg heeft het bestuur steun ontvangen voor de ingediende voorstellen, daar Luttenbergers graag een veilige afslag richting Nijverdal zien.

PBH Subsidie Comité

Het Plaatselijk Belang heeft via haar Subsidie comité diverse subsidies uitgekeerd aan activiteiten in ons dorp. In ons financiële jaarverslag ziet u precies aan wie er subsidies zijn uitgekeerd. In 2018 zag het er even naar uit dat Koningsdag niet gevierd zou worden in Haarle, maar gelukkig heeft de Café de Droadnagel zich bereid getoond activiteiten te organiseren. Wel maakt het bestuur zich zorgen  over de ontwikkelingen rond het Paasvuur. Op het laatste moment is vorig jaar alsnog een Paasvuur georganiseerd, of er dit jaar een paasvuur komt is ons niet bekend.

Woningbouw

Nog een onderwerp dat onze aandacht heeft is de mogelijkheid om betaalbare woningen in Haarle te kopen. Er mag  in de Gemeente Hellendoorn slechts beperkt gebouwd worden, en ook in Haarle  mogen er weinig bouwvergunningen afgegeven worden. Woningbouw binnen de bebouwde kom (inbreiden) is wel mogelijk. De laatste jaren was de beschikbaarheid van koophuizen gering en komen met name  jongeren in de problemen, daar zij geen geschikte woning in Haarle kunnen vinden. Ons dorp dreigt daarmee jonge inwoners te verliezen en dat wil het Plaatselijk Belang voorkomen. Wij hebben samen met deze groep aandacht gevraagd voor de problematiek en de gemeente is nauw betrokken bij de gesprekken. De groep belangstellende jongeren is momenteel een stuk kleiner geworden omdat de voorwaarden waaronder gebouwd mag worden niet eenvoudig zijn. Ons bestuur wil zich in blijven zetten voor betaalbare woningen in ons dorp, echter hier geldt zeker dat we hiervoor graag een werkgroep “Wonen “ willen inrichten.

Lening Stichting Dorpshuis

PB heeft een lening van 25.000 euro verstrekt aan Stichting Dorpshuis Haarle voor de renovatie en vernieuwbouw van het Sportorant.

Duurzaamheid

Begin 2018 is PB gestart met een initiatief om duurzaamheid te bevorderen in Haarle met de nadruk op mogelijkheden om zelf energie op te wekken in Haarle. PB Haarle ziet dat het Rijk in het kader van de energietransitie onze regio een verplichting tot het opwekken van een grote hoeveelheid groene energie op gaat leggen, waarbij een forse inspanning gevraagd zal worden. Tegelijkertijd zien wij dat er veel commerciële initiatieven zijn voor  grootschalige energieopwekking, waarbij talloze conflicten ontstaan. Daarom heeft PB Haarle in mei een eerste bijeenkomst georganiseerd met LTO en HOV om te onderzoeken of wij in Haarle zelf (bv als cooperatie ) energie kunnen opwekken. Wij vinden het van groot  belang  dat er draagvlak voor is, er geen goede landbouwgrond wordt opgeofferd, dat een zonnepark of windmolen ingepast wordt in het landschap; dat dergelijke zonneparken of windmolens geplaatst worden daar waar ze aansluit bij al bestaande structuren zoals hoogspanningsmasten, spoorlijn, industrieterrein, snelwegen. Ons motto is: voor en door Haarle, lusten en lasten eerlijk verdelen, passend bij ons landschap.  Er zijn inmiddels drie dorpsbijeenkomsten  georganiseerd waar een grote opkomst was en ons initiatief  positief werd ontvangen.

We hebben een enquête uitgevoerd, waarbij veel belangstelling bleek onder meer voor het plaatsen van zonnepanelen op daken, maar ook voor een eigen zonnepanelen park of een dorpswindmolen.

Er zijn 4 werkgroepen ingericht (techniek, business case, inventarisatie en communicatie) .

Er zijn drie projecten gestart: 1.  Dorpskracht: inwoners van Haarle assisteren bij het verbeteren van de isolatie van de woning en het aanschaffen van zonnepanelen per wijk;  2. Boerkracht:  Een project is gestart om  op meer boerendaken zonnepanelen te plaatsen, en er  wordt gekeken naar lokaties die geschikt zijn om energie op te wekken. 3. Een idee wordt uitgewerkt om de overtollige warmte van de CAVV te gebruiken voor verwarming van de sporthal.

De Gemeente Hellendoorn heeft technische ondersteuning aangeboden voor Duurzame Energie Haarle. Ook bij de provincie Overijssel is ondersteuning beschikbaar.

Leegstand buitengebied

PB Haarle is benaderd door de gemeente om mee te denken over dreigende leegstand in het buitengebied.

Stichting Informatie Haarle:

PB heeft een bestuurszetel in het bestuur van Stichting Informatie Haarle. PB denkt mee over mogelijk digitale verspreiding van het InfoBlad.

Politiek Debat

In maart 2018 heeft PB een politiek debat voor de Gemeenteraadsverkiezingen, georganiseerd. Dit was zoals gebruikelijk interessant en druk bezocht.

PB-overleg  gemeente Hellendoorn

Ons bestuur heeft regelmatig overleg met de andere PB’s uit de gemeente Hellendoorn, over gezamenlijke problemen zoals N35 en Energietransitie. Het is voor de kleine kernen belangrijk elkaar te ondersteunen en goede contacten te onderhouden.

 1. Financieel Jaarverslag 2018 – Penningmeester

De Penningmeester doet verslag van de inkomsten, kosten, subsidies en resultaten van het financieel kalenderjaar 2018. De Penningmeester geeft aan dat de gemeente in 2017 tweemaal haar subsidies heeft uitbetaald voor zowel het jaar 2017 als 2018, hier door ontstaat een vertekend beeld over de inkomsten van de vereniging en het resultaat. Er zijn nauwelijks inkomsten geweest in 2018, daar de gemeentelijke bijdrage 2018 in 2017 reeds is ontvangen. Op papier heeft de vereniging dus een stevig verlies geleden, echter dit wordt gecompenseerd door het dubbele inkomen in 2017. De kosten in 2018 hebben weinig bijzonderheden, het bestuur heft twee speciale subsidies afgegeven voor: (1) de aanleg van de Beweegtuin en (2) het nieuwe kunstwerk ‘Kunst Koe met Kalf’ dat bij de Drietip geplaatst is. Met goedkeuring van de Algemene Vergadering 2018 heeft het bestuur een reservering van Euro 25.000 gemaakt voor een te verstrekken lening van 6 jaar aan Stichting Dorpshuis. Deze lening is ten behoeve van de uitbreiding van het Sportorant met podium faciliteiten.

 1. Verslag Kascontrolecommissie – Sonja Roessink

Namens de Kas Commissie bestaande uit Leo Havekes en Sonja Roessink, neemt Sonja het woord. Zij bevestigt dat de Kas Commissie een controle heeft uitgevoerd op de jaarcijfers van de vereniging en zij stelt dat de vergadering de jaarcijfers kan goedkeuren. De Vergadering besluit tot goedkeuring van het financieel jaarverslag 2018.

 1. Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie – Alexander ter Kuile

Na een periode van twee jaar is het aan de heer Leo Havekes om in 2018 af te treden en de Kas Commissie te verlaten. Mevrouw Roessink zal tot 2020 lid van de Kas Commissie zijn. De Penningmeester nodigt leden in de zaal uit zich op te geven voor de Kas Commissie periode 2019-2021. De Heer Joris Heuver is bereid tot de Kas Commissie toe te treden voor de periode 2019-2021. De Vergadering stemt in met deze benoeming.

 1. Bestuurszaken

Zoals vooraf was aangekondigd was het, na twee volledige zitting periodes van 3 jaar, aan Penningmeester Alexander ter Kuile om af te treden. Echter door ziekte van de voorziene nieuwe Penningmeester is er besloten dat Alexander nog enige tijd aanblijft om het Penningmeesterschap te vervullen. John Disselhorst zal als voorzitter gaan optreden. Het Bestuur is zeer verheugd twee kandidaten te hebben gevonden die bereid zijn tot het bestuur toe te treden, beide kandidaten stellen zich voor:

 • Carina van Bokhorst
 • Ron Vloedgraven

Onder luid applaus worden de beide kandidaten benoemd tot lid van het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Haarle voor een periode van drie jaar 2019-2022.

 1. Mededelingen en Rondvraag

Het Bestuur vraagt de aanwezigen of zij mededelingen of vragen hebben, de volgende vragen worden gesteld aan het Bestuur:

 • Daarle kent digital informatie borden voor evenementen, is het een idee dat Haarle ook digitale informatie borden krijgt?

Het Bestuur antwoord dat zij bekend is met de digitale informatie borden en dat ook in het bestuur de vraag al eens besproken is. Gezien de prioriteiten en de werkdruk heeft het bestuur tot op heden geen besluit genomen om digitale borden te plaatsen omdat dit ook extra werkzaamheden zal brengen.  Wellicht dat iemand bereid is dit project op te pakken.

 • Worden de honden toiletten opgeheven?

Inderdaad heeft de gemeente Hellendoorn besloten de hondentoiletten in de gehele gemeente op te heffen. Eigenaren van honden hebben sinds kort de verplichting om alle hondenafval in zowel dorp als het buitengebied in zakjes te doen en in afvalbakken te deponeren. Hiertoe plaatst de gemeente extra afvalbakken.

 • Is het mogelijk de buurtbus in te zetten om de kinderen van Haarle Noord naar school te brengen.

De dienstregeling van de Buurtbus in Haarle kent geen ruimte voor extra ritten ten behoeven van de schoolgaande kinderen van Haarle Noord. Echter het idee om de kinderen per bus te vervoeren is al eerder met de ouders van Haarle Noord besproken. Naast operationele vragen rond de benodigde huur en capaciteit van de bus en de inzet van vrijwillige chauffeurs en de te rijden dienstregeling en route, is er de vraag hoe deze dienst bekostigd zal worden. Het Bestuur PBH staat in direct contact met de ouders van Haarle Noord en zal het onderwerp nogmaals met hen bespreken om te zien of het gewenst is. Echter gezien het verlies aan flexibiliteit door het voeren van een vaste dienstregeling, zien veel ouders een bus als een laatste oplossing.

 • Kan het Bestuur actief werven voor de Werkgroep Wonen via Sociale Media?

Het Bestuur stelt dat de werkgroep Wonen belangrijk is voor het dorp. Echter deze werkgroep dient alle vraagstukken rond wonen in Haarle te begeleiden en is er niet uitsluitend voor particuliere woningzoekenden. Tot op heden is er weinig interesse getoond, geintereseerden bleken allemaal op korte termijn een eigen huis in Haarle te willen kopen en daar is deze werkgroep niet voor bedoelt.  Het bestuur zal een duidelijke doelstelling voor de werkgroep formuleren en daarop dorpsgenoten nogmaals uitnodigen deel te nemen.

 • Wat komt er op de locatie van het oude Dorpshuis aan de Molenweg?

De grond waarop het oude Dorpshuis stond is van de RK Kerk, dus het bestuur van de Parochie Heilig Kruis zal beslissen over de toekomstige invulling van deze grond. Indien een nieuwe bestemming aan deze grond gegeven gaat worden, is mogelijk een bestemmingswijziging noodzakelijk. Hiertoe zal er een aanvraag tot bestemmingswijziging bij de gemeente Hellendoorn ingediend dienen te worden. Het Bestuur Plaatselijk Belang draagt dus geen directe verantwoordelijkheid en kan slechts zijdelings betrokken zijn bij eventuele nieuwe invulling van deze gronden.

Op dit moment is het bestuur op de hoogte van een Haarle’s initiatief om op deze locatie appartementen te bouwen voor zowel jeugd, als 24-uurszorg. Maar het is zeer wel mogelijk dat de eigenaar van de grond ook met andere initiatieven in gesprek is, waarvan het PBH bestuur geen kennis heeft.

 • Plannen en activiteiten 2019

Na de pauze nodigt het PBH bestuur de leden uit om het bestuur te assisteren bij het bepalen van de prioriteiten voor het jaar 2019. Hiertoe heeft het bestuur adviesbureau Stimuland gevraagd een spel met de leden te spelen, met als doel al spelenderwijs de prioriteiten te bepalen.

 1. Sluiting

Er zijn geen verdere onderwerpen, hierop wordt de vergadering om 20.45 uur door het bestuur gesloten.

-Einde –

Download hier de PDF: Notulen – Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Haarle