Nieuws

Haarle - Plaatselijk Belang stuurt N35 brandbrief aan Provincie Overijssel

Plaatselijk Belang stuurt N35 brandbrief aan Provincie Overijssel

Plaatselijk Belang Haarle heeft op vrijdag 15 februari uit grote teleurstelling moeten besluiten om de Provincie Overijssel aan te schrijven en ter verantwoording te roepen.
Ook de gemeente Hellendoor heeft een groot aandeel in de realisatie van een oplossing voor de alsmaar groter wordende problematiek rondom de N35

Hieronder vind u de brief die is verzonden.

Via Deze link kunt u de PDF downloaden: Haarle – Prov.OV Boerman – N35 – 15.02.2019

 

Provincie Overijssel
t.a.v. Gedeputeerde E. Boerman – Mobiliteit, Water en Sociaal
Luttenbergstraat 2
8000GB Zwolle

CC: Minister van Infrastructuur en Waterstaat
CC: Tweede Kamer – Vaste Commissie van Infrastructuur en Waterstaat
CC: Provinciale Staten van Overijssel
CC: Gemeente Hellendoorn – College van B&W en Raad
CC: Rijkswaterstaat

Onderwerp: N35 – Veiligheidsmaatregelen te Haarle

15 februari 2019

Geachte heer Boerman,

Het Bestuur van het Plaatselijk Belang Haarle spreekt haar grote teleurstelling uit over uw besluit in
oktober 2018 de uitgewerkte N35 veiligheidsmaatregelen nabij ons dorp Haarle niet te realiseren.
Gezien de steeds toenemende verkeersintensiteit op de N35, verzoeken wij u met spoed over te gaan
tot het plaatsen van een (spitsuur) VRI op het kruispunt N35/Stationsweg.
De Provincie Overijssel erkent reeds vele jaren de veiligheidsproblematiek rond de N35. In
samenwerking met Rijkswaterstaat en lokale gemeenten werkt u aan de doorstroming en de
leefbaarheid in de omgeving van deze Rijksweg. Over de afgelopen jaren hebt u zich gezamenlijk
ingezet voor verbetering van de verkeersveiligheid op het traject tussen Wijthmen en Nijverdal.
Ons bestuur heeft uw initiatief immer van harte gesteund en wij hebben met veel inzet, tezamen met
andere Plaatselijke Belangen, bijgedragen aan verbetering van de verkeersveiligheid op deze
belangrijke verkeersader. Het afgelopen jaar hebben wij ook bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd
voor de problemen rond de N35.

Deeltraject Haarle:
Op 4 oktober 2018 publiceerde u de definitieve plannen voor verbetering van de verkeersveiligheid op
de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Tot onze grote teleurstelling, kondigde u plots aan dat de door
de gemeente Hellendoorn en het Plaatselijk Belang Haarle gezamenlijk uitgewerkte
veiligheidsmaatregelen voor het deeltraject Haarle, geheel niet zouden worden gerealiseerd. De
oorzaak is het duurder worden van de veiligheidsmaatregelen elders en het hierdoor ontstane gebrek
aan financiële middelen om alle uitgewerkte plannen uit te voeren.

In erkenning van de noodzaak tot het nemen van veiligheidsmaatregelen te Haarle, maakte U op 4
oktober 2018 bekend, ‘een breder onderzoek te zullen starten naar een toekomstbestendige oplossing
voor het wegvak van de N35 tussen Haarle en Nijverdal’. U benadrukte hierbij dit onderzoek te willen
uitvoeren in het belang van een veilige oplossing voor dit deel van de N35. U voegde er aan toe dat dit
onderzoek buiten de kaders van het huidige project N35 tussen Wijthmen en Nijverdal zou vallen.
Wij stellen vast dat ons bestuur tot op heden niets over uw hernieuwde onderzoek heeft vernomen,
dit terwijl onze schoolkinderen dagelijks, meerdere keren per dag, hun leven riskeren. Reden voor ons
om door middel van deze brief tot hogere spoed te manen.

Marsroute N35:
Ons bestuur heeft wel kennis genomen van de brief van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat aan de Tweede Kamer van 11 februari 2019, waarin de Minister schrijft; ‘Samen met de
provincie Overijssel toets ik de uitgangspunten voor het ontwerp, de maakbaarheid, haalbaarheid en
de financiële consequenties van de uitvoering van de Marsroute N35. In vervolg hierop ga ik met de
provincie in gesprek over nut en noodzaak van een eventuele verdere opwaardering van de N35 en de
bijbehorende financieringsmogelijkheden.’

Ons bestuur is zich zeer bewust dat de door de Provincie en gemeenten gewenste realisatie van de
N35 Marsroute, uw besluiten rond te nemen veiligheidsmaatregelen op de huidige N35 negatief kan
beïnvloeden, daar alle investeringen in de ‘oude’ weg, mogelijk in uw ogen, tot kapitaalsvernietiging
kunnen leiden. Ons bestuur stelt nadrukkelijk dat dit geen aanleiding mag zijn, om hoognodige
veiligheidsmaatregelen op de huidige N35 niet uit te voeren.

Ons bestuur laat u hierbij weten dat, de urgentie tot het nemen van veiligheidsmaatregelen op het
deeltraject Haarle groot is en iedere dag toeneemt. Ons bestuur stelt dat de inwoners van Haarle
niet nog vele jaren op de realisatie van de Marsroute kunnen wachten. Gezien de dagelijkse gevaren
bestaat er een grote urgentie om het komend jaar tot een acceptabele oplossing te komen. Wij doen
hierbij dan ook een publieke oproep voor een zo spoedig mogelijke realisatie van een effectieve en
relatief goedkope maatregel. Ons bestuur roept op tot de spoedige oplevering van een stoplicht nabij
Haarle, die de gevaren voor onze inwoners en overige weggebruikers drastisch moet reduceren, met
name in het spitsuur.

Korte termijn oplossing: Plaats een stoplicht (VRI) op kruispunt N35/Stationsweg Haarle

Onze grootste zorg is het kruispunt N35/Stationsweg te Haarle. Dit kruispunt kent geen VRI en de
constante toename van het verkeer maakt dit kruispunt tot een van de onveiligste kruispunten in uw
provincie. Rijkswaterstaat heeft ons dorp onverbloemd laten weten dat op dit kruispunt te weinig
ongelukken gebeuren om van een ‘urgentie’ te spreken. Een uiterst bedenkelijk standpunt, dat wij als
totaal onaanvaardbaar naast ons neerleggen. Wij zijn van mening dat onze inwoners tijdens het
spitsuur aan onacceptabele gevaren worden blootgesteld. Dat er relatief weinig ongelukken gebeuren
resulteert uit het feit dat veel inwoners het kruispunt mijden. Onze schoolkinderen steken al jaren
de N35 op een andere ‘illegale’ locatie over, omdat de ouders het onverantwoord vinden dat hun
kinderen meerdere keren per dag bij de kruising N35/Stationsweg oversteken.
Wij verzoeken u dan ook dringend, het nemen van veiligheidsmaatregelen op dit kruispunt niet langer
uit te stellen en in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente, een VRI te plaatsen op het
kruispunt N35/Stationsweg te Haarle.

Recent heeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid van een VRI op dit kruispunt aan de inwoners van ons
dorp gepresenteerd en daarbij vermeld dat dit de doorstroming op de N35 negatief zou beïnvloeden.
Wij zijn van mening dat de veiligheid van alle weggebruikers ver boven de doorstroming op de
Rijksweg dient te worden geplaatst en wij hopen zeer dat de Provincie deze visie steunt.
Ook de gemeente Hellendoorn erkent de noodzaak voor het vinden van adequate oplossingen op ons
deeltraject. In het huidige coalitieakkoord 2018-2022 wordt dit als volgt verwoord: ‘Er ligt nog een
verzoek van de inwoners van Haarle noord. Met hen gaan we op basis van de uitkomsten van het
onderzoek, dat nu loopt, zoeken naar een goede oplossing voor de verbinding Haarle noord met
Haarle’.
Met deze brief laten wij u weten ons grote zorgen te maken over de verkeersveiligheid op het
kruispunt N35/Stationsweg te Haarle en wij verzoeken u dringend om toch vooral voortvarend op
te treden en geen verdere tijd te verliezen bij het realiseren van de hoognodige maatregelen. Het
plaatsen van een (spitsuur) VRI, zou deze problematiek voor de komende jaren afdoende oplossen.
Wij vrezen dagelijks voor de veiligheid van onze inwoners. Onze inwoners rekenen op uw steun.

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Haarle

Elektronisch ondertekend
Het Bestuur:
Jet Mars, John Disselhorst, Piet Dingemans en Alexander ter Kuile
www.haarle.com
[email protected]