Nieuws

Haarle - Plannen terrein “Cultura”

Plannen terrein “Cultura”

Het bestuur van Plaatselijk Belang Haarle heeft een transparante communicatie hoog in het vaandel staan. Nu de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, leid dit ook tot de nodige ruis in het dorp en de media. Plaatselijk Belang Haarle wil met dit schrijven de bewoners van Haarle op de hoogte brengen van de bezigheden van de onder haar vlag opererende Werkgroep “Maatschappelijke Voorzieningen Haarle” omtrent de eventuele realisatie van een woon-/zorgvoorziening op het terrein van voormalig dorpshuis “Cultura”.

De aanleiding
Bij de werkgroep maatschappelijke voorzieningen Haarle die is ontstaan onder het project Dorpsplan plus Haarle kwam een toenemend aantal signalen dat ouderen met een intensieve zorgvraag graag in Haarle willen blijven wonen. Het gaat hierbij onder andere om mensen met een psychogeriatrische (dementie) en een somatische (lichamelijk) zorgvraag. Momenteel moet men hiervoor verhuizen naar een zorginstelling in de regio of in sommige gevallen verder weg van naaste familie en het sociale netwerk.

Onderzoek
Na een eigen onderzoek in 2017 kwam de werkgroep tot de conclusie dat een redelijk aantal Haarlenaren opgenomen zijn in zorginstellingen buiten Haarle en dat op basis van de gemiddelde levensverwachting het reëel is om aan te nemen dat dit aantal helaas alleen maar toeneemt. Na diverse gesprekken met de gemeente Hellendoorn, zorginstelling Zorgaccent en woningcorporatie Reggewoon hebben de laatste twee partijen aangegeven positief te staan tegenover dit initiatief en hebben zij zich bereid verklaard hun volle medewerking te verlenen tot realisatie van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle, mits dit financieel haalbaar is voor hen. Ook de provincie Overijssel is bij het overleg aangesloten en zij heeft eind 2019 een onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau KAW uit Groningen. Medio december 2019 heeft KAW het door hun opgestelde rapport toegelicht in het provinciehuis te Zwolle. De conclusie van het onderzoek is dat een 24-uurs zorgvoorziening of te wel een intramurale zorgvoorziening, qua aantal zorgvragen, haalbaar is in Haarle.

Waar te bouwen?
Lopende de onderzoeken heeft de werkgroep het parochiebestuur Heilige Kruis de vraag voor gelegd of zij bereid zijn de grond van voormalig dorpshuis “Cultura” te verkopen ter realisatie van genoemde zorgvoorziening. Hiertoe was het parochiebestuur bereid mede omdat zij de grond graag in gebruik zien voor een maatschappelijk doel voor Haarle. Vervolgens heeft de werkgroep het parochiebestuur met  Reggewoon in contact gebracht hetgeen heeft geresulteerd in een eerste recht van koop van genoemde grond ter realisatie van een 24-uurs zorgvoorziening.

Dilema
Tijdens de afronding van het provinciale onderzoek werd de vraag voor nieuwbouwwoningen in Haarle ook weer actueler. De analyse van de resultaten van de woon enquête gehouden door de Werkgroep Wonen Haarle bevestigde deze vraag naar woningen voor met name starters en ouderen in Haarle. Hierdoor werd de vraag gesteld of de grond van voormalig dorpshuis “Cultura” voor deze doelgroepen ook geen oplossing zou kunnen zijn. Na gesprekken met de gemeente heeft Reggewoon onderzocht, met het recht op eerste koop behoudend voor het terrein Cultura, of zij de zorgvoorziening in haar eigen bezit bij Het Laarmanhuis zou kunnen realiseren. In verband met de belangen van de huidige bewoners van het Laarmanhuis en om eigen bedrijfseconomische en strategische redenen kiest Reggewoon hier niet voor en heeft zij de voorkeur voor de grond van voormalig dorpshuis “Cultura” uitgesproken. Hierdoor ontstond enige onrust in Haarle.

Rol bestuur Plaatselijk Belang Haarle
Omdat beide werkgroepen onder de paraplu vallen van Plaatselijk Belang Haarle heeft het bestuur een standpunt ingenomen die zij vervolgens met de leden van beide werkgroepen heeft besproken. Dit standpunt luidt:

“Iedereen met woonwensen in Haarle zal hiertoe de mogelijkheid moeten krijgen. Er is voldoende ruimte voor ons allen. Inwoners uit Haarle zetten zich gezamenlijk in om Haarle leefbaar te houden zonder de ander te beletten datzelfde te kunnen doen. Het perceel van het voormalig dorpshuis Cultura is in beginsel voorbestemd voor 24 uurs zorg. Reggewoon Nijverdal zal (in samenspraak met een architect) duidelijkheid gaan geven of er naast een 24-uurs zorg faciliteit, ruimte overblijft voor (levensloopbestendig) wonen zonder zorg. De gemeente Hellendoorn heeft aangegeven dat bij gebleken voldoende behoefte aan wooncontingenten, deze wooncontingenten beschikbaar komen. De gesprekken hierover zijn inmiddels gepland en zullen op korte termijn aanvangen. Het bestuur plaatselijk belang Haarle heeft er alle vertrouwen in dat gemeentelijke en provinciale overheden zich maximaal inspannen om in de noodzaak voor Haarle tegemoet te komen”.

Hoe gaat de Werkgroep maatschappelijke voorzieningen Haarle nu verder?
Samen met alle betrokken partijen waaronder de Parochie, Gemeente, Zorgaccent en Reggewoon zal in eerste instantie de wensen van alle partijen besproken worden. Hierna zal na een gesprek met een architect het eerste ontwerp gemaakt worden. Vooraf aangaand zal de architect in overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente bekijken  wat de mogelijkheden van dit terrein zijn. Hierbij wordt ook gekeken of de ruimte van terrein Cultura naast de zorg ook plek kan bieden aan eventueel starterswoningen en extra huureenheden voor jongeren.

Tot slot
Plaatselijk Belang Haarle hadt u graag eerder op de hoogte willen brengen van deze ontwikkelingen maar dat was om meerdere redenen niet mogelijk. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de volgende stappen.

Als eerst volgend communicatie moment willen wij na de vakantie periode zodra de plannen verder uitgewerkt zijn een informatie bijeenkomst houden in de Veldkamp. Via de site www.haarle.com en “Informatie Haarle” wordt u hierover nader geïnformeerd. Heeft u nog vragen die niet kunnen wachten tot de informatie bijeenkomst? Mail deze dan aan ons via [email protected]. Wij nemen daarna contact met u op.

 

Plaatselijk Belang Haarle.
juli 2020