Nieuws

Haarle - Subsidie klimaatadaptatie Gemeente Hellendoorn

Subsidie klimaatadaptatie Gemeente Hellendoorn

De gevolgen van verstedelijking en klimaatverandering zijn meer en meer merkbaar. Juist ook hier op de hoge zandgronden zorgen langdurige droogteperiodes de laatste jaren voor steeds meer problemen. Daartegenover leiden hevige stortbuien regelmatig tot ernstige overlast, met name in de bebouwde kom. Daarom is het van belang om water niet te snel af te voeren maar juist zo lang mogelijk vast te houden waar het valt. De gemeente Hellendoorn neemt daarvoor allerlei maatregelen.

Deze ‘klimaat-adaptieve maatregelen’ nemen we als gemeente niet alleen. Ook inwoners, ondernemers en scholen kunnen helpen om verstening tegen te gaan en te werken aan vergroening zodat water niet snel afstroomt maar in de bodem zakt. Om dat verder te stimuleren is er subsidie beschikbaar. Tot 2025 is ieder jaar €35.000 beschikbaar voor inwoners en bedrijven, en €15.000 voor basisscholen om concrete maatregelen te nemen.

Inwoners en bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor:

1. Het vervangen van minimaal 20 m2 erfverharding door groen (beplanting). Subsidiebedrag: €10 per m2 met een maximum van € 2500,-.

2. Het aanleggen van minimaal 10 m2 groen dak met een minimum wateropname capaciteit van 20 liter/m2. Subsidiebedrag: €20,- per m2 met een maximum van € 2500,-.

3. Het afkoppelen van minimaal 20 m2 dak- en/of erfverharding van het bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsel met een minimale waterberging 20 l/m2 afgekoppeld oppervlak. Subsidiebedrag: €5,- per m2 met een maximum van € 2500,-.

4. 50% korting op de aanschaf van maximaal 2 regentonnen van minimaal 100 liter

Ook de bewoners van het buitengebied kunnen hier van profiteren.

Hieronder een link naar de regeling:

https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/product/duurzaamheid_subsidie-voor-vergroening-van-erfverhardingen-en-daken-en-het-afkoppelen-van-hemelwaterafvoer-van-het-riool