Nieuws

Haarle - JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2020

 

Jaarverslag 2020 | Plaatselijk Belang Haarle

Tijdens de algemene ledenvergadering is verslag gedaan van het kalenderjaar 2020 met haar activiteiten. Hieronder treft u de samenvatting van het afgelopen jaar met de vele gebeurtenissen.

 

Het Bestuur en werkgroepen

In het jaar 2020 bestond het bestuur van PB Haarle uit zes leden, nadat Jet Mars en Piet Dingemans terugtraden tijdens de jaarvergadering 2020 is het bestuur versterkt met maar liefst 3 nieuwe bestuursleden. Roel Nahuis (groen buiten en binnen), Roy Albers (maatschappelijke voorzieningen) en Monique Grondhuis (secretariaat en buurtbusvereniging) werden met een groot applaus toegevoegd aan het bestuur. John Disselhorst (voorzitter en werkgroep wonen), Ron Vloedgraven (werkgroep verkeer, werkgroep Haarle energie neutraal, 75 jaar vrijheid, coronasteun en toekomst kerk) en Carina van Bokhorst (penningmeester en subsidie comité) hadden al zitting in aan de bestuurstafel.

 

Werkgroep wonen

De gehouden woon enquête aan het begin van 2020 heeft ervoor gezorgd dat er in mei een zéér fraai rapport is gepresenteerd door onderzoeksbureau KAW. Dit rapport is gepresenteerd tijdens een meeting in juni met daarbij aanwezig de werkgroep wonen, wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis, de provincie én Reggewoon. Met harde cijfers over het vervolg gesproken. Een week later zijn de fractieleden van de gemeente Hellendoorn ook bijgepraat, zodat daar ook de aangetoonde behoefte constructief onder de aandacht is gebracht. Dit alles heeft begin oktober geleid tot het aannemen van een Wet voorkeursrecht Gronden waarbij de gemeente de noordkant van Haarle heeft verkozen als mogelijk nieuw uitbreidingsplan, genaamd ‘plan de Grave’. Begin december is er een digitale informatie avond geweest voor de omwonenden waarin de gemeente haar plannen kenbaar heeft gemaakt en de bewoners ook heeft gevraagd om met hun zienswijze te komen op het plan. Nu is de gemeente aan zet om diverse onderzoeken te doen op beschikbaarheid en ook te kijken naar een veilige ontsluiting rondom het plan. De zogenaamde ‘groene long’ moet in ieder geval behouden blijven. De markante historische bomen bij het trapveldje zijn kenmerkend voor de buurt.

 

De werkgroep verkeer, met als voorzitter Willy Wolfkamp en bestuurslid Ron Vloedgraven, blijft zich inzetten voor de veiligheid van de N35 en houdt ook andere verkeerszaken in en rondom Haarle nauwlettend in de gaten. Op het gebied van de N35 is er veel gesproken met de gemeente, Rijkswaterstaat, plaatselijk belangen van omliggende dorpen en de provincie. De ontwikkelingen hebben in het einde van 2020 een stroomversnelling gekregen doordat de minister de N35 in haar prioriteitenlijst heeft opgenomen. Aanvankelijk leek het grondgebied Haarle buiten de geboden oplossingen te vallen. Met een scherpe campagne is er veel aandacht gegenereerd. Het resultaat zal in aanloop naar de algemene ledenvergadering 2021 duidelijk gaan worden. Wethouder Jelle Beintema heeft zich bereid gevonden op in het 2e deel van de ALV hierover te spreken richting de inwoners van Haarle. Ook heeft de werkgroep verkeer aandacht gevraagd voor overlast meldingen op de stationsweg wat helaas nog niet tot een oplossing geleid heeft. Het corona virus heeft ervoor gezorgd dat er geen overleg heeft plaats gevonden in het kader van het jaarlijkse wegenonderhoud.

 

De werkgroep Maatschappelijke voorzieningen komt voort uit het project Dorpsplan Plus en heeft als voorzitter Jan Besten en bestuurslid Roy Albers. De werkgroep opereert onder de paraplu van Plaatselijk Belang Haarle en het onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een 24-uurs zorgvoorziening in Haarle. De aanleiding van dit onderzoek is het toenemende aantal signalen uit Haarle, dat ouderen met een zware zorgvraag graag in Haarle willen blijven wonen, wonen met zorg aanbod wel te verstaan.. Het gaat dan om ouderen met een psychogeriatrische (dementie) en een somatische (lichamelijk) zware zorgvraag. Momenteel moeten deze ouderen verhuizen naar een zorginstelling in Nijverdal, Hellendoorn, Raalte of Heeten en in sommige gevallen nog verder weg van de naaste familie

Medio december 2019 heeft bureau KAW het door hun opgestelde rapport toegelicht in het provinciehuis te Zwolle. De conclusie van het onderzoek is dat een 24-uurs zorgvoorziening of te wel een intramurale zorgvoorziening, qua aantal zorgvragen, haalbaar is in Haarle.

In 2020 is dit rapport, met de daarbij behorende conclusie, besproken in en tussen de diverse organen die met de realisering van deze 24-uurs zorgvoorziening van doen hebben. Hierbij valt te denken aan Reggewoon, Zorgaccent, gemeente Hellendoorn, provincie Overijssel, Parochiebestuur, Plaatselijk belang Haarle, werkgroep wonen Haarle en onze werkgroep.

Al met al heeft het veel tijd en energie gekost alvorens alle partijen, n.a.v. genoemd rapport, op 1 lijn te krijgen. Een belangrijke bijeenkomst hieromtrent was de bijeenkomst in oktober tussen werkgroep wonen Haarle en onze werkgroep. In deze bijeenkomst is de consensus ontstaan dat er in Haarle ruimte kan en moest zijn voor nieuwbouw voor ouderen en jongeren. Onder andere heeft PB Haarle met dit standpunt druk kunnen uitoefenen op de gemeente om binnen afzienbare tijd bouwmogelijkheden in Haarle te realiseren voor een aanzienlijk contigent Hierdoor is mijns inziens voorkomen dat de gemeente Hellendoorn geen bouwplannen is gaan voorbereiden op de grond van Cultura en dat deze grond beschikbaar bleef voor genoemde voorziening.

Eind 2020 heeft Reggewoon aan een architect de opdracht verstrekt voor het uitwerken van een eerste schetsplan van een 24-uurszorgvoorziening in Haarle.

 

Bibliotheek,

De bibliotheek in Haarle is volgens het bestuur van plaatselijk belang Haarle een belangrijke toevoeging aan het dorp. De Bieb is in eigendom van ZINiN. Er is in de afgelopen jaren een druk ontstaan op de exploitatie. ZINiN is dan ook op zoek naar een andere locatie c.q. invulling. In het afgelopen jaar zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd waarbij plaatselijk belang Haarle de ontwikkelingen nauwlettend blijft volgen.

 

In het jaarverslag van 2019 is al geschreven dat de gemeente bezig was met het inventariseren van de mogelijkheden om aantal speelplaatsen in het dorp te saneren. Dit alles in het kader van de ombuigingsopgave die voortkomt uit de beroerde financiële positie van de gemeente. Het bestuur heeft hier op ingespeeld door inwoners hun zienswijze kenbaar te laten maken en deze zienswijzen te verzamelen. Of het komt doordat Haarle geen mogelijkheden heeft gegeven om te saneren of dat de ombuigingen vanuit andere posten zijn behaald, er is niet gesaneerd in het aantal speelplaatsen in Haarle.

 

De parochie Heilig Kruis heeft aangekondigd dat de toekomst van de kerk in Haarle er heel anders uit gaat zien. De locatie van de H. Sebastianus zal gaan ophouden in de vorm zoals het nu bestaat en de streefdatum hiervoor is gevonden in januari 2023. Hoewel Plaatselijk Belang Haarle geen zeggenschap heeft over de toekomstige invulling, hecht het bestuur waarde aan een gepaste en toekomstbestendige wijze van geloofsbeleving. Het bestuur

houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en probeert de locatieraad zo goed als mogelijk te ondersteunen.

 

Het subsidiecomité heeft in 2020 een paar subsidies uitgekeerd.

Dit waren er niet veel, omdat zoals iedereen weet de Corona bij ons kwam en er helaas weinig evenementen waren. De subsidie van 75 jaar Vrijheid is wel uitgekeerd, maar wordt later gebruikt als er weer mogelijkheden voor zijn. De subsidies die zijn uitgekeerd vindt u terug in ons financiële jaarverslag.

Er heeft ook een wisseling plaatsgevonden, n.l. dat Carina van Bokhorst het stokje heeft overgedragen aan Roel Nahuis. Roel regelt nu de aanvragen voor subsidie samen met het subsidiecomité.

 

De werkgroep Haarle Energie Neutraal heeft het afgelopen jaar enorm veel werk verzet. Met 6 georganiseerde dorpsavonden, zowel fysiek in de Veldkamp als digitaal, is Haarle ruimschoots meegenomen in de informatievoorziening en de te maken keuzes rondom de opgave van de energietransitie. Iets wat gezien de COVID-19 maatregelen absoluut niet makkelijk was en waarbij de 6e dorpsavond (gezien het beperkte aantal mogelijke aanwezigen) maar liefst 7 maal heeft plaats gevonden. Het project met zonnepanelen op de CAVV is afgerond en Haarle is een postcoderoos rijker. In Januari 2021 heeft de werkgroep namens PBH een bod uitgebracht bij de gemeente Hellendoorn over de ambitie/ snelheid en wijze van elektriciteit opwekking wat in Haarle de voorkeur heeft. Omdat PBH geen toegang heeft tot de gemeentelijke basisadministratie, waren het in beginsel de leden van PBH die per huishouden een voorkeur uit konden brengen. Hiervoor is een gratis tijdelijk lidmaatschap ingevoerd. Uiteindelijk is afgezien van deze werkwijze en, in samenwerking met een onafhankelijk bureau, een voorkeurs inventarisatie gedaan onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. Het bod is 30% tot 50% van onze totale elektra verbruik duurzaam op te wekken tot aan 2030. 1,3GWh middels zon op dak en tussen 2,6 en 5,2GWh middels zon op land in kleine zonne-parken. In het proces wat is doorlopen, heeft neutraliteit en zorgvuldigheid bij de werkgroep de boventoon gevoerd. De werkgroep en het bestuur heeft oog gehad voor gevoeligheden en een oor geboden aan zorgen die geuit werden. Nu ligt er een bod wat draagvlak geniet en het bestuur zal er naar streven dat het vervolg ook een respectvol verloop krijgt. In de komende jaren ligt er een grote uitdaging voor ons allen om het bod ook waar te maken.

 

Corona steun

Plaatselijk belang Haarle heeft getracht adequaat om te gaan met de pandemie van het coronavirus. Zo heeft het bestuur een aantal malen de Veldkamp gemeden en digitaal vergaderd. Ook hebben wij attentie borden bij de parkeerplaats van Erve de Pas verzorgd waarin bezoekers van de sprengenberg verzocht werd afstand tot elkaar te verhouden.

Veel verenigingen en stichtingen in Haarle hebben last gehad van het corona virus en de maatregelen die in het kader van de bestrijding hiervan zijn getroffen. Het bestuur heeft geprobeerd om deze organisaties te ondersteunen door een oproep te plaatsen voor een corona steun voorziening. Eén organisatie heeft hier gebruik van willen maken en heeft financiële steun ontvangen. Als laatste hebben wij de zorg in Haarle een hart onder de riem willen steken met een spandoek bij ´t Kruuspunt.

In het kader van 75 jaar vrijheid heeft Ron Vloedgraven, namens het bestuur, deelgenomen aan een werkgroep die de festiviteiten voor Haarle heeft georganiseerd. Helaas heeft corona ook hier roet in het eten gegooid en hebben veel activiteiten geen doorgang gehad. Wat wel door kon gaan zijn o.a. de opnames van RTV oost waardoor in de expositieruimte bij Besten machines, Haarle een prominente centrale rol kreeg. Het bestuur kijkt uit naar het moment dat uitgestelde activiteiten weer uitgerold kunnen worden.

 

Werkgroep Groen binnen

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep de jaarlijkse blad-dag georganiseerd en begeleid. Verder zijn er binnen de dorpskern geen projecten gedaan.

 

Werkgroep Groen buiten

 

Voorbijgangerserf (Paul, Leo, Roelof)

In 2019 is door St Sallands Erfgoed, eigenaar Frans Rensen en Leo Kemper, met subsidie van o.a. de stichting Samen, een belangrijk deel van het Voorbijgangerserf aan de Oude Deventerweg ingericht en onder ruime belangstelling geopend.

Eind 2019 is door de leden van de Groengroep de akker ingezaaid met graan en het overige deel met een meerjarig bloemenmengsel (Bloemenweide).

Door Paul ten Den en Leo Kemper is daarna een beheerplan voor 3 jaar opgesteld, waarvoor €1.250 subsidie is verkregen van stichting Samen. Met dit geld moet de verdere inrichting (aanplant bomen/aanleg wandelpaadje) vorm krijgen, maar ook het inzaaien van de akker etc. van 2020 t/m 2022 worden bekostigd.

Op 1 augustus 2020 is er samen met de Dorsclub een geslaagde Roggemaaiersdag georganiseerd, waar veel belangstelling voor was, en diverse leden van Groengroep aan meehielpen.

In het najaar is door Roelof Renting de bloemenweide gemaaid en heeft Paul de meidoornheg licht gesnoeid.

Werkzaamheden 2021:

· aanschaf/planten bomen (Tamme kastanje)

· ploegen en inzaaien akker (maart)

· oogst graan (augustus)

· maaien/afvoeren bloemenweide (september).

 

Landschapsactie (Paul, Roelof, Wim).

Ook dit jaar is er weer een oproep gedaan om mee te doen met de landschapsactie, bestaande uit aanschaf/planten van bomen en het inzaaien van percelen/randen met bloemen.

Bomen : 5 deelnemers; ca. 25 fruitbomen en ca. 75 struikjes. Dit is minder dan in voorgaande jaren.

Bloemenranden: ruim 25 deelnemers; ca. 15.000m2. Dit is meer dan in voorgaande jaren. Een deel van het zaai en harkwerk is verricht door diverse leden van de Groengroep.

Werkzaamheden 2021:

· Bomen ?

· Bloemenranden, mogelijk i.s.m. de gemeente.

 

Onderhoud Roeterinkspad, Struinpad, Doorsteek/Laarzenpad (alle leden Groengroep)

Roeterinkspad: Een vrij vaste club van 5-10 mensen heeft ook dit jaar tweemaal de heggen langs het Roeterinkpad gesnoeid. Roelof Renting heeft meermaals het pad gemaaid.

In het voorjaar is een deel van het Struinpad met geld van PB door Puur hoveniers en leden van de Groengroep uitgegraven en verhard. In de zomer is enig snoei- en maaiwerk verricht.

De Doorsteek en het Laarzenpad vergen tot dusver weinig onderhoud. In het voorjaar zijn enkele eikjes aangeplant.

Werkzaamheden 2021: snoeien en maaien Roeterinkspad en Struinpad.

 

Bermbeheer (Paul, Wim en Roelof)

Met name door Roelof Renting zijn maai- en afvoerwerkzaamheden uitgevoerd langs de Raalterdijk en de Raamsweg. In het najaar heeft de gemeente vele bermen gemaaid.

Waarschijnlijk wordt het bermbeheer geheel overgenomen door de gemeente. Hoe e.e.a. precies zal plaatsvinden wordt nog overlegd. Vermoedelijk wordt de Groengroep gevraagd de bermen in Haarle te inventariseren op begroeiingstype en ecologische waarde.IJsbaan (Paul en Roelof) De afgelopen jaren heeft de Groengroep samen met de St. IJsbaan Haarle het jaarlijks maaien van de IJsbaan uitgevoerd (grotendeels met de eenasser). Dit jaar heeft Staatsbosbeheer een belangrijk deel gemaaid en het maaisel meegenomen voor uitzaai in de Zunasche Heide.

Hoe de rol van de Groengroep er de komende jaren uitziet, moet nog nader worden besproken.

Stichting Informatie Haarle: PB heeft een bestuurszetel in het bestuur van Stichting Informatie Haarle. Digitalisering van het dorpsblad heeft volop aandacht.

PB-overleg gemeente Hellendoorn

Ons bestuur heeft regelmatig contact met de andere PB’s en dorpsraad uit de gemeente Hellendoorn over gezamenlijke uitdagingen. Voorbeelden zijn de energietransitie of het openbaar vervoer zoals de buurtbus. Het is voor de kleine kernen belangrijk elkaar te ondersteunen en goede contacten te onderhouden. Wegens de corona maatregelen heeft het gezamenlijk overleg geen doorgang gehad.