Nieuws

Haarle - Reactie provincie Overijssel N35 – ‘Wij zijn niet verantwoordelijk, jullie moeten bij Rijkswaterstaat zijn’

Reactie provincie Overijssel N35 – ‘Wij zijn niet verantwoordelijk, jullie moeten bij Rijkswaterstaat zijn’

Naar aanleiding van de verzonden brandbrief  op 15 februari 2019 door Plaatselijk Belang Haarle, heeft de provincie Overijssel een reactie gegeven.
De toezeggingen op de informatie avond van 21 november 2018 heeft nog niet tot een tussenoplossing geleid.
Op z’n vroegst zal Haarle na de zomer horen wat de korte termijn maatregelen zijn voor het tracé N35 nabij Haarle.

 

E-mail  N35 – Urgente Veiligheidsmaatregelen – Haarle

Geacht bestuur Plaatselijk Belang Haarle,

Wij hebben uw brief d.d. 15 februari 2019 aan gedeputeerde Boerman ontvangen.

U spreekt uw teleurstelling over het besluit van oktober 2018 van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) van het Rijksproject Meer Veilig 3 Wijthmen Nijverdal en u vraagt de provincie om met spoed een VRI te plaatsen op het kruispunt N35/Stationsweg.

Uw teleurstelling kunnen wij niet wegnemen. Wel kunnen wij het besluit nader toelichten.
De BBG bestaat uit Rijkwaterstaat, Provincie Overijssel, de gemeente Hellendoorn, de gemeente Raalte en de gemeente Dalfsen.

Arcadis heeft onderzoek uitgevoerd naar maatregelen bij Haarle. De conclusie van dit onderzoek is dat de maatregelen –passend binnen het taakstellende budget-  de verkeersveiligheid onvoldoende verbeteren; bovendien  wordt de doorstroming ernstig belemmerd en hebben de maatregelen  een grote ruimtelijke impact. De BBG heeft daarom besloten niet over te gaan tot realisatie.  Een VerkeersRegelInstallatie (VRI) maakte deel uit van de onderzochte maatregelen en zal dus niet worden gerealiseerd.

Omdat niets doen zal leiden tot een verslechtering van de verkeersveiligheid en de doorstroming hebben de provincie en de gemeente Hellendoorn het initiatief genomen voor een onderzoek naar een toekomstvaste oplossing voor de kruispunten in Haarle. In dit onderzoek wordt het gehele wegvak tussen Nijverdal en Haarle meegenomen. De gemeente trekt het onderzoek in nauwe samenwerking met en cofinanciering van de provincie. Dit onderzoek zal in 2019 worden uitgevoerd en omstreeks de zomer worden de resultaten verwacht. De BBG heeft ingestemd met dit initiatief.

Uw verzoek om een VRI te plaatsen, kunnen wij vanwege bovenstaande niet honoreren.
Voor eventuele verdere vragen omtrent de verkeersveiligheid kunt u zich in eerste instantie wenden tot de wegbeheerder Rijkswaterstaat.

 

Met vriendelijke groet,

namens Bert Boerman,

 

Mw. drs. I.B.M. (Ingrid) Lammers

Accountmanager beheer infrastructuur

Provincie Overijssel

Wegen en Kanalen

[email protected]

 

Voor meer achtergrondinformatie kunt u onderstaande linken raadplegen:

Bestuursovereenkomst N35 Wijthmen – Nijverdal, Ministerie van Infrastructuur en Milieu