Nieuws

Haarle - Adviesvraag regie op wind door Gemeente aan Haarle Energie Neutraal

Adviesvraag regie op wind door Gemeente aan Haarle Energie Neutraal

Eind maart ontving de werkgroep Haarle Energie Neutraal, net als alle andere energiewerkgroepen, een brief van de gemeente Hellendoorn, waarin advies gevraagd over het beleid over windenergie.

De realisatie van het duurzaam  opwekken van energie blijft achter bij wat is afgesproken in de RES 1.0. De gemeente Hellendoorn heeft in 2021 een bod ingediend bij de RES Twente voor het opwekken van energie door middel van zon op dak, enkele zonneparken en eventueel kleine boerderijmolens. De Provincie ziet nu dat in Twente vooral is ingezet op zonne-energie, waardoor de gewenste verhouding 60% wind/ 40% zon niet gehaald wordt.

De provincie wil daarom dat alle Twentse Gemeenten toch invulling gaan geven aan het opwekken van  60% windenergie. Als de Gemeenten dit niet zelf doen, kan de Provincie hier zelf uitvoering aan geven en gebieden aanwijzen.

De gemeente Hellendoorn staat nu voor een belangrijke keuze; wil het invloed op de initiatieven voor windenergie of laat het dit over aan de provincie? De gemeente heeft hierover advies gevraagd aan de energiewerkgroepen binnen de gemeente. Er is gevraagd een keuze te maken uit vier mogelijke opties.

De keuzes:

 

  1. De Gemeente Hellendoorn stelt beleid & zoekgebieden vast
  2. De Gemeente Hellendoorn stelt geen beleid vast, maar wel zoekgebieden
  3. De Gemeente Hellendoorn stelt beleid vast, maar geen zoekgebieden
  4. De Gemeente Hellendoorn stelt geen beleid & geen zoekgebieden vast

Vanuit de werkgroep Haarle Energie Neutraal is besloten om het verzoek om advies te geven niet in te willigen, omdat het van mening is dat de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de energietransitie bij de Gemeente en de Provincie ligt en dat de politieke keuzes die nu voorliggen gemaakt moeten worden door de Gemeenteraad.

De werkgroep Haarle Energie Neutraal heeft zich ingezet om invulling te geven aan de wens van het dorp, die naar voren kwam uit de enquête die in 2020 is gehouden onder de bewoners van Haarle; Duurzame energie op wekken middels zon op dak en zonneweides. Dit heeft de werkgroep gedaan door het organiseren van diverse collectieve inkoopacties voor zonnepanelen op dak, het realiseren van 2 coöperatieve zonne-daken en werkt het al een jaar aan een coöperatieve zonneweide in Haarle.

De werkgroep Haarle Energie Neutraal kan geen advies geven over de regie op wind, omdat het de inwoners daarover niet heeft kunnen consulteren en het niet haar rol is om politieke keuzes te maken.

Vervolg van het proces rondom de keuze van de gemeente is als volgt:

  • 5 april:  Reactie van de werkgroepen op de adviesvraag naar de gemeente
  • 11 april: Informatieronde: inspreken burgers op raadvoorstel ‘Regie bij Windenergie’
  • 18 april: Debatronde Gemeente Hellendoorn
  • 16 mei:   Raadsvergadering & besluit
  • 1 juli 2023: Deadline aanwijzen zoekgebieden wind door Gemeente bij de Provincie

Welke uitkomst er ook volgt, Haarle Energie Neutraal wil haar rol blijven uitvoeren in energieprojecten in Haarle.

Hieronder vindt u de het persbericht van de gemeente over de regie op wind en de brief die Haarle Energie Neutraal als antwoord op de adviesvraag heeft opgesteld.

Persbericht l Hellendoorn staat voor keuze regie op wind

Brief B&W_HEN april 2023