Nieuws

Haarle - Haarle Energie Neutraal – Voorkeursformulier: de resultaten

Haarle Energie Neutraal – Voorkeursformulier: de resultaten

Het Plaatselijk Belang bedankt alle 813 inwoners van Haarle die in december hun mening hebben gegeven over de opwekking van duurzame elektriciteit in Haarle. Onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem heeft alle 1.787 inwoners uit Haarle van 16 jaar en ouder per brief uitgenodigd om de voorkeur aan te geven. Dit voorkeursformulier is door 45%  van de inwoners ingevuld. Dat percentage geeft blijk van een hoge mate van betrokkenheid.

Het volledige rapport met alle resultaten op alle vragen en de opmerkingen is te vinden via de link onderaan dit bericht maar we geven u graag een samenvatting van de resultaten:

  • 99% van de respondenten is van mening dat Haarle zelf zeggenschap en een actieve rol moet hebben in de wijze waarop duurzame energie in Haarle opgewekt gaat worden.
  • 76% van de respondenten heeft de voorkeur uitgesproken om 30-50% van het eigen elektriciteitsverbruik van Haarle duurzaam op te wekken voor 2030.
  • 52% geeft aan deze elektriciteit te willen opwekken middels zonne-energie, 27% kiest voor een combinatie zonneweides en windturbines en 9% kiest voor alleen windmolens.
  • De meerderheid (51%) geeft aan meerdere kleinere zonneweides te willen realiseren, terwijl 35% de voorkeur geeft aan één of enkele grote zonneweides.

Conclusie

Haarle is graag actief betrokken bij de opwek van duurzame elektriciteit, waarbij de voorkeur uit gaat naar meerdere kleine zonneweides om voldoende op te wekken voor 30-50% van het eigen verbruik in 2030.

Voorstel gemeente Hellendoorn

De voorkeur van Haarle voor de eigen energietransitie is duidelijk. Plaatselijk Belang schaart zich achter deze uitgesproken voorkeur en zal dan ook deze boodschap overbrengen aan de gemeente Hellendoorn. De werkgroep Haarle Energie Neutraal heeft op basis van dit resultaat een voorstel voor het opwekken van duurzame energie in Haarle opgesteld. Dit voorstel zal voor 31 januari bij de gemeente Hellendoorn worden ingeleverd en ook gedeeld worden op www.haarle.com/energie.

Het voorstel omvat het plan en bijbehorende strategie voor de energietransitie in Haarle met als eindpunt 2030. De gemeente beslist uiteindelijk wat er met het aanbod van Haarle gebeurt.

Zon op dak

In onze informatieverstrekking over het energievraagstuk is aangegeven dat er al uitgegaan is van maximaal ‘zon op dak’ in Haarle. Middels de open antwoorden en opmerkingen is desondanks door veel respondenten de wens uitgesproken om vooral ook zon op dak maximaal te benutten. Het is goed te lezen dat de inwoners zo betrokken blijken bij de energietransitie en zich hiervoor actief in willen zetten.

Als werkgroep Haarle Energie Neutraal gaan we zoals aangegeven ook inzetten op ‘zon op dak’ in Haarle en daarmee concreet invulling geven aan de wensen van het dorp. Hierbij gaat het om de plaatsing van zonnepanelen op zoveel mogelijk particuliere zowel als bedrijfsmatige daken.  We gaan de komende maanden een tweede ronde voor de collectieve inkoop zon op particuliere daken organiseren en er wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden voor zon op grotere daken zijn (zowel agrarisch als anders bedrijfsmatig).

Heeft u zelf een (mogelijk) geschikt groot dak en wilt u deze inzetten om collectief zonne-energie op te wekken? Als u een mail stuurt naar [email protected], dan wordt ervoor gezorgd dat het bij de juiste personen terecht komt voor de inventarisatie.

Energiecoöperatie Haarle

Een volgende stap is ook het in kaart brengen van wat er nodig is om een eigen Haarlese energiecoöperatie op te starten, waarmee ons dorp mee kan investeren en profiteren van het opwekken van eigen zonne-energie.

We houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Werkgroep Haarle Energie Neutraal.

 

Het rapport van Movemtem: Haarle – Duurzame elektriciteit_Onderzoek_Moventem