Nieuws

Haarle - Notulen algemene ledenvergadering 2021 | Plaatselijk Belang Haarle

Notulen algemene ledenvergadering 2021 | Plaatselijk Belang Haarle

Notulen

Dinsdag 9 maart 2021

1. Opening vergadering door de voorzitter John Disselhorst.

De vergadering wordt geopend om 20:00 uur door de voorzitter.

2. Mededelingen

Volgens de corona regels mogen we als bestuur live bij elkaar aanwezig zijn. We zitten
in het kerkzaaltje. We hebben allemaal een verklaring van de Rijksoverheid ingevuld en
ondertekend.

3. Notulen vergadering d.d. 10 maart 2020

Agenda duidelijk en notulist wordt bedankt. Geen op- of aanmerkingen.

4. Jaarverslag 2020

Een samenvatting van het jaarverslag is voorgelezen door Monique Grondhuis. Het
volledige verslag staat vermeld op www.haarle.com

5. Financieel Jaarverslag 2020

I.v.m. afwezigheid van penningmeester Carina van Bokhorst heeft Ron Vloedgraven
het financieel jaarverslag toegelicht.
Jet Mars vraagt zich af waardoor er een verschil zit bij Groen binnen. Ieder jaar krijgt
PBH een vergoeding van de gemeente en die wordt verdeeld over Groen binnen en
buiten. Op 1-1-2020 was de vergoeding van de gemeente nog niet binnen.

6. Verslag Kascontrolecommissie

Joris Heuven en Alexander ter Kuile hebben de kascontrole gedaan. Joris was afwezig
en Alexander heeft een korte toelichting over de kascontrole gegeven.

7. Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie

Joris heeft de controle nu voor de tweede keer gedaan en draagt zijn taak over aan
een nieuw persoon. Er heeft zich een nieuw lid aangemeld: Erik Koers. Erik woont sinds
juli 2020 in Haarle en is enthousiast over ons dorp en meldt zich graag aan.

8. Bestuurszaken:

–    Nieuwe bestuursleden: Willy Wolfkamp en Renate Kerkdijk

De nieuwe kandidaten worden welkom geheten door de voorzitter. De leden
geven toestemming tot toetreden tot het bestuur. John heet hen van harte
welkom en vervolgens hebben Willy en Renate zich voorgesteld.

–    Aftredend bestuurslid: John Disselhorst

Na 3,5 jaar bij het bestuur gezeten te hebben, heeft John afscheid genomen als
bestuurslid. Hij blijft zich inzetten voor de werkgroep Wonen.

–   Aanstelling nieuwe voorzitter: Ron Vloedgraven                                                           

Vanuit het bestaande bestuur heeft Ron zich verkiesbaar gesteld als voorzitter, de
leden stemmen in met zijn voordracht. John Disselhorst heeft zijn taken officieel
overgedragen aan Ron Vloedgraven.

9. Rondvraag Roy Albers

Er zijn geen vragen van de digitale aanwezigen.

10. Sluiting

De vergadering is afgerond om 21:00 uur