Nieuws

Haarle - Wonen, zorg en welzijn op locatie H. Sebastianus in Haarle

Wonen, zorg en welzijn op locatie H. Sebastianus in Haarle

Wonen, zorg en welzijn op locatie H. Sebastianus in Haarle

Samen met inwoners van Haarle, Parochie Heilig Kruis, ZorgAccent en de gemeente Hellendoorn wil
woningcorporatie Reggewoon de H.Sebastianus kerk en de grond eromheen een nieuwe invulling geven.
De eerste schetsplannen liggen er, maar definitieve besluiten en bestemmingsplanwijziging zijn nodig om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan.

Principe-overeenkomst
Voor de aankoop van het kerkgebouw hebben Parochie Heilig Kruis en Reggewoon een principe-overeenstemming bereikt. Naast de aankoop van het kerkgebouw wil Reggewoon ook een gedeelte
van de parochiegrond kopen, waaronder het voormalige Cultura terrein.

Wonen, zorg en welzijn
Het kerkgebouw wil de corporatie een woon-zorgfunctie en een sociale functie geven. De woonfunctie
bestaat uit appartementen en zorgappartementen waar 24-uurszorg geleverd wordt. De sociale functie
bestaat uit een ontmoetingsruimte waarmee het voor parochianen en anderen mogelijk blijft om elkaar
te (blijven) ontmoeten. Het behouden van deze sociale functie sluit naadloos aan bij de gemaakte
prestatieafspraken tussen de gemeente Hellendoorn, de huurdersorganisatie Hellendoorn (HPF) en
Reggewoon. Naast de nieuwe bestemming voor het kerkgebouw onderzoekt Reggewoon de
mogelijkheid om een aantal appartementen voor jongeren/starters en levensloopgeschikte woningen te
realiseren op het Cultura terrein.

Samen
“Om een dorp als Haarle leefbaar te houden, is er meer nodig dan het bouwen van woningen. Behoud
van karakteristieke gebouwen met ruimte om elkaar te blijven ontmoeten en het realiseren van
zorgwoningen dragen bij aan het welzijn van alle inwoners. Daar zetten wij ons samen voor in.”, aldus
John Olde Olthof directeur-bestuurder van Reggewoon. Met dit plan kunnen ouderen en mensen die
zorg nodig hebben langer in Haarle blijven wonen en krijgen jongeren/starters en doorstromers meer
kansen op de woningmarkt. Het behoud van het kerkgebouw en de verdere ontwikkeling van het
plangebied dragen bij aan de duurzaamheidsambitie van de corporatie; circulair en CO2-neutraal
bouwen.

“Het bestuur van de parochie Heilig Kruis is verheugd dat de St. Sebastianuskerk in Haarle als gebouw
behouden blijft en we hebben er het volste vertrouwen in dat Reggewoon een passende
herbestemming zal geven aan het kerkgebouw. Natuurlijk doet het pijn dat we als parochie om diverse
redenen, zoals minder kerkgangers, een kleiner wordend pastoraal team en minder financiën, afscheid
moeten nemen van de kerk. Wel zijn we blij dat er een ruimte blijft voor samenkomsten en gebed. Zo
werken we aan de toekomst van de parochie H. Kruis in het algemeen en aan de geloofsgemeenschap
Haarle in het bijzonder.”, aldus het bestuur van de parochie.

Vervolg
De eerste plannen, uitgewerkt door IAA architecten, zijn met de betrokken partijen besproken. Uit deze
gesprekken zijn, naast overwegend positieve reacties, ook een aantal aandachtspunten gekomen die
IAA verwerkt tot een ontwerp. De haalbaarheid van het plan onderzoekt Reggewoon verder. Een
definitief plan gaat vervolgens langs de betrokken partijen en wordt uiteindelijk ter goedkeuring
voorgelegd aan verschillende toezichthouders. Alleen na een bestemmingsplanwijziging en met
goedkeuring van toezichthouders kan de corporatie de plannen daadwerkelijk uitvoeren. Eind dit jaar
verwacht de corporatie hier meer duidelijkheid over te geven.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nijverdal, 27 mei 2021